FAQ

Productie

Hoe snel verdient een windturbine de energie die het gekost heeft terug?

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de energie die nodig is om een windturbine te produceren, te bouwen en te onderhouden, na drie tot zes maanden draaien van de windturbine al is terugverdiend. Daarna levert de windturbine minimaal 20 jaar schone, CO2-vrije energie.

Bespaart windenergie CO2?

Windturbines produceren duurzame elektriciteit. Die hoeft dan niet door kolen- en gascentrales te worden opgewekt. Hierdoor draaien deze centrales op een lager pitje of worden ze tijdelijk uitgezet. Dat bespaart brandstof – er wordt minder kolen en gas verstookt en dat zorgt voor CO2-besparing.

Hoe zit het met het gebruik van Neodymium in de magneten?

Neodymium is een zeldzaam metaal dat in verschillende landen wordt gewonnen, waaronder China waar het sterk milieu- en mens belastend wordt gewonnen. In totaal wordt 10% van het gewonnen neodymium gebruikt voor alle vormen van duurzame energie samen (van elektrische en hybride auto’s en fietsen tot windturbines). Het aandeel voor windenergie is minder dan 1%. Naar schatting wordt neodymium in 20% van de windturbines gebruikt. Recycling van dure, zeldzame metalen ligt voor de hand. Daarnaast vindt onderzoek naar alternatieven plaats en winning op andere locaties.

Bron: https://windrijk.com/wp-content/uploads/2014/09/Factsheet-Windenergie-en-het-gebruik-van-neodymium-versie-15-febr-2015.pdf

Waarom staan windturbines soms stil?

Er zijn verschillende redenen waarom windturbines soms niet draaien. Als het niet of nauwelijks waait (wat weinig voorkomt), draait de turbine niet. En soms is er bij langdurige harde wind sprake van overbelasting van het landelijk energienet en worden er windparken stil gezet uit economische motieven.

Als het te hard stormt (vanaf windkracht 10) staan de meeste windturbines uit veiligheidsoverwegingen voor korte tijd stil. De meeste windturbines zijn niet ontworpen om te produceren bij dergelijke hoge windsnelheden. De kosten om de windturbines hiervoor geschikt te maken, wegen vaak niet op tegen de relatief kleine hoeveelheid elektriciteit die hiermee extra kan worden opgewekt.

Verder staan windturbines af en toe stil om de hinder van slagschaduw in de omgeving te beperken Een turbine kan ook stilstaan vanwege onderhoud. De meeste moderne windturbines draaien echter 98% van de tijd bij voldoende wind. Oudere windturbines zullen iets vaker stilstaan, omdat zij meer onderhoud nodig hebben door hun leeftijd en door hun ontwerp.

Hoeveel produceert een windturbine op land?

Hoeveel elektriciteit een windturbine kan leveren, hangt vooral af van de hoogte van de turbine en de grootte van de wieken (de rotorbladen). In windrijke gebieden levert een windturbine de meeste elektriciteit, bijvoorbeeld aan de kust of op de Noordzee. Verder het binnenland in levert diezelfde turbine iets minder elektriciteit omdat het in het binnenland iets minder vaak en hard waait. Het is overigens nog altijd genoeg om veel elektriciteit op te wekken.

Vooral de ashoogte en rotordiameter (lengte van de wieken) bepalen de opbrengst van de windturbines. Als stelregel geldt dat als de wieken twee keer zo lang worden, een windmolen vier keer zoveel opwekt.

De verwachting is dat de windturbines van Windplan Groen samen per jaar circa 1,9 miljard kilowattuur (kWh) per jaar opwekken. Dat is evenveel elektriciteit als jaarlijks in de gehele provincie Flevoland wordt gebruikt. 

Hoeveel CO2 bespaart een windturbine?

Een windturbine van 3,5 MW bespaart 6.500 ton CO2 per jaar. Dat is te vergelijken met de CO2-uitstoot van een Volvo V40 die in 14 jaar tijd gemiddeld 50.000 km per jaar rijdt.

Hoe zit het met SF6?

SF6 is een kleurloos gas dat vaak in elektrische installaties wordt gebruikt als isolator, zo ook in windturbines. Het is een broeikasgas. Als het vrijkomt, kan het net als CO2 bijdragen aan het broeikaseffect. Het is daarom goed dat fabrikanten van windturbines eraan werken om het gebruik ervan terug te dringen. Wij volgen deze ontwikkelingen dan ook op de voet en zullen er alles aan doen om hier zorgvuldig mee om te gaan.

Overigens is de hoeveelheid SF6 die kan lekken uit windturbines erg beperkt. De schade die windturbines op deze manier aan het klimaat toevoegen, is ongeveer 0.001% van de CO2-uitstoot die windturbines van zichzelf besparen. Meer daarover leest u in dit bericht van branchevereniging NWEA.

Hoe zit het met stikstof?

Tijdens de bouw van de windturbines wordt er een geringe hoeveelheid stikstof uitgestoten, maar de windturbines zullen vervolgens een forse bijdrage leveren aan het verminderen van de stikstofuitstoot in Nederland.

Tijdens de twee jarige bouw van de nieuwe windturbines van Windplan Groen wordt er door bouwverkeer en bouwwerkzaamheden circa 3400 kilo stikstof per jaar uitgestoten. Tijdens de exploitatieperiode van minimaal 25-jaar wordt met de turbines jaarlijks meer dan 740.000 kilo stikstof bespaard. Dat betekent dat over 25 jaar vele malen meer stikstofuitstoot wordt voorkomen dan tijdens de bouw wordt uitgestoten. Meer daarover leest u ook in dit nieuwsbericht.

Om de uitstoot van stikstof tijdens de bouw te neutraliseren, is in overleg met de overheden en twee ondernemers overeenstemming bereikt over het intrekken van de vergunningen en het veranderen van het bestemmingsplan voor de intensieve veehouderijen. De stikstofuitstoot die hiermee wordt weggenomen, saldeert ruimschoots de uitstoot die ontstaat tijdens de bouw van de windturbines. Dit is juridisch geborgd en een solide oplossing voor de uitdaging die was ontstaan nadat de PAS door de Raad van State ongeldig was verklaard.