Windkoepel Groen (WKG) werkt aan de ontwikkeling van Windplan Groen, in het oostelijk deel van de provincie Flevoland (gemeenten Dronten en Lelystad). WKG is een samenwerking van meerdere windparken in dit gebied. Samen met de overheden maken zij één Windplan Groen.

Windkoepel Groen

Windkoepel Groen is een vereniging met zelfstandige leden, die ieder een eigen windpark exploiteren dan wel daarbij betrokken zijn.
Samen zijn de leden initiatiefnemer van Windplan Groen. In de koepel werken eigenaren van de bestaande windparken en toekomstige exploitanten van de nieuw geplande windparken samen.

Windkoepel Groen heeft een overeenkomst met Windshare, die tot doel heeft alle omwonenden uit het buitengebied de mogelijkheid te geven mee te doen bij de ontwikkeling en exploitatie van Windplan Groen
Windkoepel Groen treedt op als initiatiefnemer. Dit houdt in dat zij het overleg voert met de overheden. Het bestuur van Windkoepel Groen wordt gevormd door vertegenwoordigers van de windparken.
Ventolines is de projectadviseur die de koepel ondersteunt bij de ontwikkeling  van Windplan Groen.

Windshare

Windshare is opgericht om brede participatie in windenergie mogelijk te maken voor bewoners en ondernemers in het buitengebied van projectgebied Oost, die risicodragend willen participeren in de ontwikkeling van het windplan. Windshare heeft ruim 200 leden uit het buitengebied die zo direct meedoen in Windplan Groen.

Gesloten Distributie Systeem

Om zekerheid te hebben dat alle turbines op het landelijk energienetwerk kunnen aansluiten, is een gesloten distributiesysteem opgezet en ondergebracht een zelfstandige onderneming, GDG BV. Het distributiesysteem is gebouwd naast een nieuw onderstation van Liander-Tennet, dat via de hoogspanningsleiding gekoppeld is aan het landelijk netwerk. Enkele parken zijn aangesloten op bestaande netwerken van Liander en Windnet Oost Flevoland, waardoor alle partijen hun capaciteit optimaal kunnen benutten.

Overheden

Windkoepel Groen werkt nauw samen met de volgende overheden:

  • Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Provincie Flevoland
  • Gemeente Lelystad
  • Gemeente Dronten

Het plan is groter dan 100 MW opgesteld vermogen windenergie en daarom is het een RCR-project. Dat betekent dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gezamenlijk met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bevoegd gezag zijn. Zij stellen uiteindelijk het inpassingsplan vast en kennen de SDE toe.
Provincie Flevoland, de gemeenten Dronten en Lelystad zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het Regioplan Windenergie en zijn ook de vergunningverlener.