Nieuw onderstation en financiële participatie

Coronavirus en Windplan Groen
De uitbraak van het coronavirus heeft grote impact. Zo ligt in bepaalde sectoren het werk (grotendeels) stil, terwijl het topdrukte is in andere sectoren. Tot nu toe heeft het weinig invloed op Windplan Groen. Uiteraard volgen we de adviezen van de Rijksoverheid door zo min mogelijk persoonlijk contact te hebben en bijvoorbeeld te werken met telefonisch en video-overleg. De ontwikkeling van het plan en de voorbereidingen voor de uitvoering gaan vooralsnog gewoon door.

Stand van zaken Raad van State
Momenteel zijn we in afwachting van de procedure bij de Raad van State. Er zijn beroepen ingesteld tegen het definitieve Rijksinpassingsplan en de definitieve omgevingsvergunningen voor Windplan Groen. Deze beroepen worden behandeld door de Raad van State. De bevoegde gezagen hebben verweerschriften ingediend tegen de beroepen. De volgende stap is dat er een hoorzitting komt waar de beroepen worden besproken. Het is nog niet bekend wanneer deze zitting wordt gehouden. Als daar meer over bekend is, melden we dat via onze nieuwsbrief en website.

Financiering Windplan Groen stap dichterbij
Na de uitspraak van de Raad van State is definitief duidelijk of de windmolens mogen worden gebouwd. Inmiddels bereiden we al wel vervolgstappen voor om de windmolens te kunnen bouwen. Zo moeten we meer zekerheid krijgen over de financiering. Een belangrijke stap die daarvoor recent is gezet, is dat de SDE+-subsidie is toegekend. Dit zorgt voor een financieel fundament.
De SDE+ stimuleert de opwek van duurzame energie. Daarvoor vergoedt de SDE+ het verschil tussen de kostprijs van elektriciteit uit bijvoorbeeld windmolens en de marktwaarde van de elektriciteit. De SDE+ levert Windplan Groen voor een periode van 15 jaar een prijsgarantie voor de opgewekte elektriciteit waarmee de financiering van de windmolens mogelijk wordt.

In onderstaande afbeelding is de werking van de SDE+ schematisch weergegeven (tekst loopt verder onder de afbeelding):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijsgarantie is fors gedaald
De prijsgarantie voor elektriciteit opgewekt met windmolens is de laatste jaren fors gedaald. Dat betekent dat de hoogte van de prijsgarantie in de buurt komt van de marktwaarde van de elektriciteit. Alleen wanneer de marktwaarde van elektriciteit onder het niveau van de prijsgarantie ligt, ontvangt Windplan Groen subsidie. De overheid wil dat er zoveel mogelijk duurzame energie wordt opgewekt tegen zo laag mogelijke kosten. De prijsgarantie die exploitanten van windmolens kunnen krijgen, is daardoor inmiddels steeds vaker (bijna) gelijk aan de prijs die zij krijgen bij de verkoop van hun elektriciteit op de elektriciteitsmarkt. Nieuwe windmolens op land, zoals de windmolens die voor Windplan Groen worden toegepast, gebruiken aanzienlijk minder subsidie dan enkele jaren geleden het geval zou zijn.

Minder subsidie dankzij grote windmolens
Grote windmolens kunnen tegen lagere kosten elektriciteit opwekken doordat de elektriciteitsopbrengsten harder stijgen. Als de wieken twee keer zolang worden, wekt de windmolen vier keer zoveel op. Langere wieken vangen meer wind en zorgen dat ook bij lagere windsnelheden elektriciteit wordt geproduceerd. Bovendien waait het hoger in de lucht harder en constanter. Een grotere windmolen is wel duurder, maar deze kosten kunnen over veel meer geproduceerde elektriciteit worden verdeeld dan bij een kleinere windmolen. Daardoor kost het minder om de elektriciteit op te wekken en is voor grote windmolens minder subsidie nodig. De SDE+ garantieprijs gaat er dan ook vanuit dat dit zo uitpakt. Wij gaan er ook vanuit dat met de verstrekte garantieprijs Windplan Groen financierbaar is, maar definitieve zekerheid is er nog niet. Zo moeten onder andere nog afspraken worden gemaakt met windmolenleveranciers en banken. De kosten die hier uit voortvloeien, zijn nog onbekend en kunnen veel invloed hebben op de totale investeringssom.

Driekwart van alle elektriciteit van Flevoland
De nieuwe windmolens worden groter dan bestaande windmolens in Flevoland, maar wekken daardoor dus ook veel meer op. Daarmee levert Windplan Groen een grote bijdrage aan het verduurzamen van de provincie en zelfs de nationale energievoorziening. De verwachting is dat de windmolens van Windplan Groen samen per jaar circa 1,4 miljard kilowattuur (kWh) per jaar opwekken. Ter vergelijking: in 2018 werd in de gehele provincie Flevoland circa 1,9 miljard kWh gebruikt. Dus de windmolens van Windplan Groen kunnen circa driekwart van alle gebruikte elektriciteit in de gehele provincie Flevoland duurzaam opwekken.

Onderstation maakt alle elektriciteit beschikbaar
Om al deze duurzame elektriciteit op het elektriciteitsnet te krijgen, zijn veel stroomkabels nodig. Ook is een nieuw onderstation nodig. Samen met landelijke netbeheerder Tennet en regionale netbeheerder Liander werken we hieraan. Bij dit onderstation komen alle stroomkabels uit de windmolens samen, wordt de elektriciteit op een hoger spanningsniveau gebracht en op het elektriciteitsnet gezet. In het Rijksinpassingsplan is ruimte opgenomen voor dit onderstation en recent is hiervoor een vergunning aangevraagd. Het onderstation van 5,5 hectare is beoogd tussen de Hoge Vaart en het Olsterpad, ten oosten van Dronten. Dat is onder de hoogspanningsmasten die daar staan.
Zie ook onderstaande plattegrond (tekst loopt door onder de plattegrond):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder ziet u een visualisatie van het onderstation. Dit is een visualisatie vanuit de lucht. Links langs de Hoge Vaart staan twee van de nieuwe windmolens van Windplan Groen, rechts daarvan het beoogde onderstation en dan weer rechts daarvan het Olsterpad(tekst loopt door onder de afbeelding):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder ziet u een foto van Google Streetview vanaf het Olsterpad, kijkend naar het gebied waar het onderstation is beoogd (tekst loopt door onder de afbeelding):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het onderstation bestaat uit twee delen: een deel van Tennet/Liander en een deel van Windkoepel Groen. Hieronder ziet u een visualisatie van het WKG-deel (tekst loopt door onder de afbeelding):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijdrage aan de energietransitie
In de toekomst kunnen – in combinatie met andere investeringen in het elektriciteitsnet – ook andere duurzame energiebronnen op het onderstation worden aangesloten. Dit onderstation draagt er zo aan bij dat de productie van duurzame energie en daarmee de energietransitie door kan gaan.

Financiële participatie voor de kernen
In het Regioplan Windenergie – het beleid van de provincie Flevoland en gemeenten Dronten, Lelystad en Zeewolde voor windmolens – staat dat inwoners en ondernemers van de woonkernen financieel kunnen participeren in de exploitatiefase. Dat is dus vanaf het moment dat de windmolens er staan. Die mogelijkheid wordt uiteraard ook geboden in Windplan Groen. Zo kunnen inwoners en ondernemers van de kernen eveneens financieel voordeel hebben van Windplan Groen.
Welke vorm van participatie beschikbaar komt, moet voor Windplan Groen nog worden bepaald. Dat willen we de komende tijd oppakken, samen met inwoners, ondernemers en andere geïnteresseerden. We kunnen bespreken welke wensen zij hebben, wat de (on)mogelijkheden zijn en hoe dit concreet wordt. Wie hierover met ons in gesprek wil, kan mailen naar info@windplangroen.nl
Minimaal 2,5 procent van de totale investeringssom van Windplan Groen komt beschikbaar voor deze financiële participatie. Windplan Groen is een investering van honderden miljoenen euro’s waardoor er voor de kernen miljoenen aan participatieruimte beschikbaar is.