Plangebied

Windplan Groen maakt onderdeel uit van het Regioplan Windenergie van de provincie Flevoland. Het Regioplan deelt de provincie op in vier deelgebieden. De initiatiefnemers in een deelgebied maken samen één plan dat voldoet aan de doelstellingen van het Regioplan. Windplan Groen is het plan voor projectgebied Oost. Dat is het oostelijk deel van de provincie en bevindt zich in de gemeenten Dronten en Lelystad. Projectgebied Oost is het gebied dat oostelijk ligt van de Colijnweg, Roodbeenweg, Zeebiesweg en Vogelweg. Het groene gebied op onderstaande kaart is projectgebied Oost. De initiatiefnemers voor windenergie in dit gebied zijn verenigd in Windkoepel Groen.

Het groene gebied op bovenstaande kaart is projectgebied Oost.

Planinhoud

Windplan Groen is een plan voor 90 nieuwe windturbines, waarvan er 86 in de eerste fase gerealiseerd gaan worden. Het totale plan omvat circa 500 MW nieuw opgesteld vermogen. Naar verwachting kunnen deze 86 windturbines samen circa 1,8 miljard kWh per jaar opwekken. Dat is evenveel elektriciteit als jaarlijks in de gehele provincie Flevoland wordt gebruikt. 

De meeste windmolens hebben een tiphoogte tot 249 meter; vanwege beperkingen ten behoeve van het vliegverkeer hebben de zuidelijke windmolens een hoogtebeperking van 30-90 meter.

Om dit te kunnen realiseren binnen de kaders uit het Regioplan, is er ook een saneringsopgave. De sanering uit de eerste fase bestaat uit 76 windmolens.
Een belangrijke voorwaarde bij het ontwikkelen van het plan is het aanbieden van participatieruimte aan bewoners uit het buitengebied en de kernen in het gebied.

Visualisaties

Als u een foto van de panorama visualisaties opent, ziet u 60 graden van de horizon in beeld verschijnen. U kunt 360 graden rondkijken door naar links en rechts te scrollen. Om de foto overeen te laten komen met wat u werkelijk buiten zou zien, is de kijkafstand van belang. We raden u aan om een afstand aan te houden van circa één keer de beeldscherm-breedte tot de foto.

Klik hier om naar de visualisatie te gaan.

Planontwikkeling

Windplan Groen zorgt ervoor dat er nieuwe lijnopstellingen komen in de toegewezen nieuwe plaatsingszones en dat de huidige windmolens in dit deel van de provincie worden vervangen door nieuwe windmolens. Met deze strategie worden verschillende doelstellingen bereikt: een duurzamere energiehuishouding, mooier landschap en sterkere economie.

Waarom windenergie?

De doelstelling van het kabinet is 16 procent hernieuwbare energie in 2023. Windenergie is een belangrijke vorm van energie om die doelstelling te bereiken. De provincies hebben in overleg met het Rijk elf grote gebieden aangewezen die geschikt zijn voor windparken van minimaal 100 MW. Het projectgebied van Windkoepel Groen is één van die elf gebieden.

Klimaatdoelstellingen

Binnen de Europese Unie zijn afspraken gemaakt over gezamenlijke klimaatdoelstellingen. Voor Nederland betekent dit onder meer dat in 2020 een opgesteld vermogen van 6.000 MW (megawatt) aan windenergie op land moet zijn gerealiseerd. Dit is één van de vele maatregelen die nodig zijn om 14% van alle energie in Nederland duurzaam op te wekken. Voor 2023 is het doel dat 16% van de energie duurzaam wordt opgewekt. Zo wordt ook een flinke impuls gegeven aan het halen van CO2 doelstellingen in 2050: 80 à 95% besparing op CO2-uitstoot.

Grootschalige windenergie

Om dit te realiseren, heeft de Nederlandse overheid in haar ‘structuurvisie wind op land’ gekozen voor clustering van bestaande windparken tot grootschalige windenergieprojecten. Flevoland, de provincie waar nu al 25% van de Nederlandse windenergie wordt opgewekt, is daarvoor aangewezen als belangrijke regio.

Regioplan

Provincie Flevoland en de gemeenten hebben het landelijke beleid vertaald naar een ‘Regioplan Windenergie’ waarin is vastgelegd op welke locaties windenergie ontwikkeld kan worden. Doel: meer energie met minder molens. Door de oude windturbines te vervangen door turbines van de nieuwe generatie, neemt de totale capaciteit aan windenergie flink toe, met tegelijk een zichtbare landschappelijke verbetering van het gebied.

Doelstellingen Windplan Groen

Realiseren van grootschalige windenergieproductie met turbinelijnen die passen in het Flevolandse landschap en waarin door alle bewoners van buitengebied en kernen geparticipeerd kan worden.
Ontwikkeling, bouw en onderhoud van de windturbines leveren een belangrijke bijdrage aan werkgelegenheid, zeker ook binnen de regio. Bovendien krijgen opleiding en kennisvergaring een extra impuls, omdat er nieuwe vraag komt naar gespecialiseerde technici. Tenslotte draagt gebruik van ‘eigen’ energie, geproduceerd in de regio, bij aan bewustwording en betrokkenheid in de regionale samenleving.

Windkoepel Groen is initiatiefnemer van Windplan Groen, één van de vier initiatieven in Flevoland.