Op welke manier heb ik inspraak bij de procedure omtrent de geplande windparken?

Het ministerie van Economische Zaken en Koninkrijksrelaties coördineert de vergunningsprocedure en zorgt voor de ter inzage legging van alle relevante besluiten omtrent de windparken. In eerste instantie zijn er ontwerpbesluiten genomen en kon iedereen door middel van een zienswijze zijn of haar mening geven over de verschillende besluiten. De verschillende bevoegde gezagen hebben deze zienswijzen betrokken bij hun definitieve besluitvorming. Vervolgens konden indieners van zienswijzen nog beroepen indienen bij de Raad van State die uiteindelijk het laatste woord heeft. Momenteel is Windplan Groen in afwachting van de uitkomst van de procedure bij de Raad van State. Alle formele stukken worden gepubliceerd op de website van Bureau Energieprojecten, klik daarvoor hier.

Verder is de omgeving op de hoogte gehouden middels informatieavonden, excursies, de website en nieuwsbrieven en hebben er veel gesprekken plaatsgevonden met geïnteresseerden en belanghebbenden. En dit kan nog steeds. Iedereen met vragen, opmerkingen of suggesties kan altijd contact opnemen met Windkoepel Groen via info@windplangroen.nl. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan hier.