Hoe zit het met planschade?

Veranderingen in de omgeving kunnen van invloed zijn op de waarde van de woning. Denk aan nieuwbouw of een gewijzigd bestemmingsplan of de bouw van windturbine(s). Wanneer woningeigenaren vermoeden dat de komst van windturbines tot een lagere verkoopwaarde leidt, kunnen zij een procedure voor planschade starten. Bij het bepalen van planschade vergelijkt men de situaties voor en na de wijziging van het inpassingsplan. Daarbij wordt het verschil tussen de maximale bouw- en gebruiksmogelijkheden in de oude en nieuwe situatie berekend.

Een aanvraag om een tegemoetkoming in planschade moet worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente waar de schade wordt geleden (dus inwoners van de gemeente Dronten dienen dit in bij de gemeente Dronten). De gemeente stuurt vervolgens de aanvraag door naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland die de behandeling overneemt.