Hebben windparken effect op de gezondheid?

Uit wetenschappelijk onderzoek door erkende nationale en internationale gezondheidsinstituten en universiteiten blijkt dat er geen rechtstreeks verband is tussen windmolens en gezondheidseffecten voor omwonenden. Dat zijn onderzoeken die zijn uitgevoerd door het RIVM, de GGD, het StAB (adviesorgaan van de Nederlandse Raad van State) en meerdere federale gezondheidsinstanties in Canada, Denemarken en Australië.

Sommige mensen ervaren hinder (zoals irritatie, boosheid en onbehagen) als zij het gevoel hebben dat hun omgevings- of levenskwaliteit verslechtert door de plaatsing van windturbines, waardoor gezondheidsklachten kunnen ontstaan. Om de invloed van windturbines op de slaap te kunnen beoordelen, zijn onvoldoende gegevens beschikbaar om conclusies te kunnen trekken. Ook blijkt dat mensen bij gelijke geluidsniveaus meer hinder ondervinden als zij vanuit huis een windturbine kunnen zien. En dat mensen met een economisch belang bij de windturbines minder hinder rapporteren.

Als iemand vaak geluidsoverlast ervaart, kan dat leiden tot irritatie, stress, boosheid en een gevoel van onbehagen. Op de lange termijn is stress niet gezond. Daarom heeft de overheid normen opgesteld die bepalen hoeveel geluid en slagschaduw windmolens op woningen in de omgeving mogen veroorzaken. Deze normen zijn ingesteld om onaanvaardbare hinder te voorkomen en zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar de hinderbeleving van windmolengeluid. Daaruit blijkt dat de overgrote meerderheid van de mensen die worden blootgesteld aan het geluid dat een windmolen maximaal mag veroorzaken op een woning geen hinder ervaart.

Bron: RIVM, 2013

Laagfrequent geluid
Windmolens produceren in zeer beperkte mate laagfrequent geluid en trillingen. Er is geen Nederlandse wettelijke norm voor specifiek laagfrequent geluid van windmolens, omdat laagfrequent geluid wordt meegewogen in de wettelijke norm van Lden 47 dB. Het RIVM heeft geconcludeerd dat geen aparte beoordeling nodig is bovenop de huidige geluidsnorm. Bovendien is er geen wetenschappelijk bewijs dat het laagfrequente deel van het geluid van windmolens een effect heeft op de gezondheid van omwonenden.
Op grond van ervaringen blijkt dat fundaties van windmolens  geen hinderlijke trillingen doorgeven aan de ondergrond en de omgeving. Trillingen zijn op een afstand van enkele tientallen meters tot de windmolens al niet meer meetbaar. Deze trillingen kunnen niet worden opgemerkt voor mensen.

In de Milieueffectrapportage (MER) van Windplan Groen is ook rekening gehouden met gezondheid in relatie tot windmolens. De MER is voor iedereen te lezen, klik daarvoor hier.

Voor een artikel met meer informatie over windturbines en (vermeende) gezondheidseffecten, klik hier.