Planparticipatie

Windkoepel Groen is vanaf het begin met alle betrokkenen in gesprek over Windplan Groen. De eigen achterban is belangrijk, maar ook andere stakeholders, omwonenden en de samenleving in het algemeen kunnen bijdragen aan zorgvuldige besluitvorming en creëren mede het draagvlak voor de ontwikkelingen. Door middel van onder andere informatiebijeenkomsten, nieuws, informatie en mededelingen over de voortgang van procedures en andere ontwikkelingen, houden we iedereen op de hoogte van Windplan Groen en krijgen we ook input voor de plannen en uitvoering. Ons streven is een goede verbinding van Windplan Groen met alle betrokkenen. Overheden hebben een eigen verantwoordelijkheid in de communicatie rond alle procedures en het geheel aan informatie is belangrijk voor een volledig overzicht. Natuurlijk trekken we zoveel mogelijk samen op om praktische redenen en omdat het uiteindelijk gaat om hetzelfde doel: realisatie van Windplan Groen.

Financiële participatie

Inwoners van Flevoland krijgen de mogelijkheid om financieel te participeren in Windplan Groen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in ontwikkelparticipatie en exploitatieparticipatie.

  • initiatiefnemers die mede-eigenaar zijn van een windpark, waaronder ook de bestaande lijnen die gesaneerd moeten worden, participeren risicodragend vanaf het begin.
  • andere bewoners en ondernemers in het buitengebied van projectgebied Oost kunnen risicodragend participeren in de ontwikkelingen via vereniging Windshare.
  • alle overige inwoners van betrokken gemeenten kunnen participeren in de exploitatiefase van de parken.

De verschillende participatiemogelijkheden worden in de ontwikkelfase nader uitgewerkt.

Stakeholders

Naast bewoners in het gebied zijn er ook veel stakeholders die vanuit soms heel verschillende invalshoeken belang hebben bij windenergie. Het zijn belangrijke relaties die kunnen bijdragen aan ontwikkelingen en het draagvlak verstevigen in alle geledingen van de samenleving. Enkele grote energiegebruikers hebben interesse via afnameafspraken naast eventuele financiële participatie.

U heeft interesse in participatie?

In alle gevallen zijn de initiatiefnemers verplicht om de participatie eenvoudig, eerlijk en evenwichtig in te richten. Participanten worden vooraf goed gewezen op de afspraken ten aanzien van rechten, plichten, vergoedingen en risico’s.
Mogelijk heeft u interesse in participatie en wilt u meer weten over de mogelijkheden. U kunt ons bereiken via info@windplangroen.nl en via onze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen.