Waarom hebben sommige molens rode strepen op de wieken en mast?
De windturbines van de windparken Vires Venti en XY Wind vallen op door rode markeringen op torendelen en wieken. Dat heeft te maken met vliegverkeer voor het nabijgelegen Lelystad Airport. Enkele windturbines zijn om die reden ook lager dan  de overige windturbines. De rode biezen zijn (evenals de zogeheten obstakelverlichting) een voorschrift van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Tot nu toe heb ik weinig verkeershinder gemerkt, komt dat nog?
Het is fijn dat u weinig hinder ervaart. We doen er alles aan om de hnder te beperken, onder meer door speciale transporten zoveel mogelijk ’s avonds en ’s nachts (buiten het drukke verkeer) te doen plaatsvinden.
Inzicht in aanstaande transporten en mogelijke hinder vindt u op de speciale pagina op onze website: www.windplangroen.nl/transportplanning

WINDFONDSEN
Is het geld voor van het windfonds alleen bestemd voor grote projecten? En wat zijn de criteria voor het toekennen van een aanvraag?
Na veel voorbereiding is op 19 april 2023 de Stichting Windfondsen officieel geïnstalleerd. In de media is daar ook aandacht voor geweest. De stichting opereert onafhankelijk van Gemeente en Windplan Groen en zal ook zelf bekend maken wanneer de inschrijving voor het indienen van projecten open gaat en aan welke voorwaarden een aanvraag moet voldoen. Voor Windfonds Groen wordt dit pas actueel in het laatste kwartaal van 2023.
Iedere 2 jaar wordt er door het bestuur met Gemeente en Windparken geëvalueerd of de doelstellingen worden gehaald en of het nodig is de afgesproken kaders wat bij te stellen. Gelden die enig jaar niet geheel worden besteed, blijven bij het fonds om later alsnog toegekend te kunnen worden.
Een belangrijke verantwoordelijkheid voor het bestuur is ervoor te zorgen dat er geen gelden gebruikt worden voor projecten waar de gemeente voor staat, waarbij aanvullende financiering in sommige gevallen wel tot de mogelijkheden hoort. De Raad van Toezicht zal daar ook nauwgezet op toezien.

Is er vanuit de Windfondsen ook geld beschikbaar voor de Golf Residentie (als separate woonwijk)
Ja en Nee. De Golf Residentie valt onder Dronten en er kan dus een bijdrage aan projecten worden geleverd uit de pot van Dronten. Het geld wordt echter niet op voorhand verdeeld over diverse wijken binnen Dronten, zoals de Golf Residentie. M.a.w.: er zijn geen potjes per wijk.

Hoe borgt het bestuur dat aanvragen om windfonds bijdragen niet gehonoreerd worden wanneer het reguliere activiteiten betreft die de gemeente of waterschap moet uitvoeren en dus financieren.
Dat is een taak van het bestuur van de Stichting Windfondsen. Die bewaakt de uitgaves en weegt bestedingen.

PARTICIPEREN
Is er al meer bekend wanneer burgers financieel kunnen participeren? Wanneer komt nu wel de informatie over de mogelijkheden om obligaties te kunnen kopen?
Het uitwerken van een obligatielening vergt meer tijd dan gedacht, vooral omdat voldaan moet worden aan een zorgvuldige invulling die in lijn is met de voorwaarden die de AFM (Autoriteit Financiële Markten) heeft opgesteld en ook omdat de parken van Windplan Groen hebben gekozen voor het vormen van een maatschappelijk fonds, waarmee ook de inwoners met een kleine portemonnee kunnen delen in de opbrengsten van windenergie.
Inmiddels worden beide vormen nu verder uitgewerkt en naar verwachting zal daar in september meer over gecommuniceerd, zodat 1 januari 2024  nog steeds gehaald wordt om daadwerkelijk mee te kunnen doen.

OBSTAKELVERLICHTING
Mijn vraag is of u kunt vertellen hoeveel m3 beton in de voet van de molen is verwerkt en uit welk materiaal bestaat de opgaande mast van de molen?
Hoeveel beton er is verwerkt in een fundering hangt een beetje af van het merk/type en bijvoorbeeld de hoogte van de windturbine. Ruwweg bevat een fundering circa 800 m3 beton.Ook het materiaal van de mast verschilt per merk/type. Nordex en Vestas kozen voor een geheel stalen mast; GE bouwt 26 windturbines met een zogeheten hybride mast: de onderste ca. 100 meter bestaat uit betonnen delen en daar bovenop staat een stalen mastdeel.Het zijn twee bouwwijzes die allebei hun nut hebben bewezen en die ook allebei voldoen aan alle eisen die door de certificeringsinstanties worden gesteld.

Ik zie wel veel rode lampjes, blijft dat zo? Als je in Biddinhuizen omhoog kijkt zie je geen sterren maar rode knipperlichten overal in welke richting je ook kijkt.
Nu de turbines er komen te staan, wordt ook de impact op de omgeving zichtbaar. Een aantal vragen gingen over de hinder die wordt veroorzaakt door deze lichten of de slagschaduw bij woningen en daarmee ok de vraag of deze problemen worden aangepakt.
De verlichting op de turbines zijn voorgeschreven door de overheid. ILT (inspectie leefomgeving en transport) is verantwoordelijk voor de veiligheid van het luchtverkeer en ziet toe op het juist voeren van de verlichting. Inmiddels is toestemming gekomen om de lichten bij helder weer te dimmen. Dat geldt zowel voor witte lampen overdag als de rode lichten als het donker is. In alle turbines zijn lampen ingebouwd die op deze manier kunnen worden aangestuurd, maar het kost bij iedere turbine altijd even tijd voordat de programmatuur goed is ingeregeld.
Daarnaast wordt al enkele jaren onderzocht of het mogelijk is lichten alleen ‘s nachts te laten branden als er ook daadwerkelijk een vliegtuig in de lucht is, en dan gaat het altijd om het klein zakelijk vliegverkeer, niet om de grotere vliegtuigen die in hogere luchtlagen vliegen. In de praktijk zouden de rode lichten ’s avonds en ‘s nachts dan het grootste deel van de tijd uit kunnen blijven.  De witte lampen op de gondels moeten dan wel overdag blijven knipperen. Inmiddels is duidelijk dat dit bereikt kan worden met een naderingsdetectiesysteem. De turbines zijn hiervoor al voorbereid, maar er moet eerst toestemming komen van de luchtvaartinstanties voordat het naderingssysteem ook mag worden toegepast. Verwacht wordt dat hier in de zomer 2023 duidelijkheid over komt.

Kan de onderkant van die lampen niet afgedekt worden als het alleen voor vliegtuigen is?
Bij geen van de 86 windturbines is sprake van het ‘afdekken’ van de verlichting aan de onderzijde. De lampen moeten volgens de regelgeving ook deels naar beneden schijnen. Zeker op iets grotere afstand heeft afschermen bovendien geen effect meer.

Levert een molen tijdens het inregelen al stroom op het net?
Ja. Na de bouw van de windturbine wordt deze aan de binnenzijde technisch afgerond, inclusief aansluiting op de bekabeling naar het onderstation. Als deze is afgerond kan de windturbine (ook tijdens het inregelen) stroom aan het net leveren.

Ik ervaar slagschaduw, terwijl er is gezegd dat in de dorpskernen geen slagschaduw zou optreden.
Slagschaduw is erg hinderlijk en in eerdere informatie is gezegd dat er maatregelen zijn genomen om slagschaduw voor de woonkernen tot een minimum te beperken. In alle turbines die dichtbij woonkernen staan, is een stilstandvoorziening opgenomen, die ervoor moet zorgen dat de turbine stil staat als er zon is én als slagschaduw ontstaat omdat die zon op de gevels van woningen schijnt met een turbine ertussen. Ook hier geldt dat het sturingsprogramma ingeregeld moet worden en dan kan wat tijd kosten, omdat het programma gevoed wordt door een zon-slagschaduwkalender toch in de praktijk moet worden ingeregeld. Ervaart u toch slagschaduw in de woonkern? Meldt het via www.windplangroen.nl/melding Dat helpt  om de stilstandsvoorziening sneller goed werkend te hebben.

Er zijn veel reacties in het dorp Biddinghuizen dat de turbines meer zichtbaar zijn overal in het dorp dan vooraf kenbaar gemaakt. Is de informatie vooraf niet te rooskleurig geweest met de foto’s die tijdens informatie avonden getoond werden?
De getoonde impressies zijn een computeranimatie gebaseerd op bestaande bebouwing en de gegevens van de betreffende windturbines. De ervaring leert dat die impressies de werkelijkheid zeer dicht benaderen.
Het ogenschijnlijke verschil met de werkelijkheid kan bijvoorbeeld ontstaan als er meer of minder zonlicht op een windturbine schijnt waardoor deze meer of minder opvalt.  Om diezelfde reden ontstaat soms discussie over de kleur van de windturbines en ervaren kijkers soms kleurverschillen (licht en donker) tussen windturbines terwijl ze allemaal in dezelfde kleur zijn gespoten. Ook hier ontstaat de beleving door het zonlicht en bijvoorbeeld schaduwvorming door een wolk.

Is het Gesloten Distributie Systeem alleen bedoeld voor het aansluiten van windturbines van Windplan Groen of kunnen er ook nog andere projecten op worden aangesloten?
Op dit moment is al een groot zonnepark aangesloten, waarmee de capaciteit nu volledig wordt benut. Er zijn ontwikkelingen die het misschien mogelijk maken om de capaciteit van het GDS en ook het onderstation van Tenne te optimaliseren bijvoorbeeld door het plaatsen van een grote batterij die zorgt voor flexibiliteit.
Aanvragen voor aansluiting zullen overigens altijd in volgorde van binnenkomen worden behandeld, zoals door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) als voorwaarde wordt gehanteerd bij het verlenen van een netwerkvergunning.