Publicaties

Nieuwsbrieven

 

Informatie van bijpraatsessies november en december 2018

In november en december 2018 organiseerden we bijpraatsessies. Meer hierover leest u in nieuwsbrief 8 en nieuwsbrief 9 (zie hierboven). Tijdens de bijpraatsessies konden we aan de hand van plattegronden meer informatie geven over het voorkeursalternatief, slagschaduw en geluid. Hieronder staan de plattegronden met deze informatie:

 • Slagschaduw
  De slagschaduwcontour op onderstaande plattegrond toont waar de grens van 6 uur slagschaduw per jaar ligt. Voor de kernen Ketelhaven, Biddinghuizen en Dronten gaan we verder en brengen we de slagschaduw terug naar een minimumniveau. Dat kan door de windturbines vaker stil te zetten.
  Klik hier voor een plattegrond over slagschaduw.
 • Geluid
  Op onderstaande plattegrond met informatie over geluid staan grijze stipjes. Elk stipje staat voor een woning waar (ruim) wordt voldaan aan de geluidsnorm van Lden 47 decibel (dB). Deze norm geeft aan hoeveel geluid er maximaal op de gevel van een woning van derden mag komen. Dit zorgt ervoor dat onaanvaardbare hinder wordt voorkomen. Bij veel van de woningen die staan aangeduid, zal de geluidsbelasting door de afstand tot de woningen aanzienlijk minder zijn dan wettelijk mag. Dat geldt met name voor woningen in de kernen Biddinghuizen, Dronten en Ketelhaven. Meer informatie over deze geluidsnorm leest u hier.
  Bij de woningen op de plattegrond die nog op grotere afstand van de windturbines staan dan de woningen die staan aangeduid met een grijs stipje, zal de geluidsbelasting nog lager zijn.
  In de geluidsberekeningen is uitgegaan van windturbines die relatief veel geluid maken. Hierbij is ook rekening gehouden met het cumulatieve geluid van de verschillende lijnen van windturbines.
  Op de plattegrond ziet u tevens enkele paarse driehoekjes. Dat zijn woningen waar niet kan worden voldaan aan de geluidsnorm. Dit worden zogeheten molenaarswoningen waardoor dit is toegestaan. Ter compensatie hiervan wordt met de eigenaren van deze woningen een regeling getroffen.
  Klik hier voor een plattegrond over geluid.

 

Vastgesteld voorkeursalternatief (VKA)

Het concept-voorkeursalternatief is in september 2018 behandeld door Provinciale Staten van Flevoland en de gemeenteraden van Dronten en Lelystad. Zij hebben dit voorkeursalternatief (VKA) ongewijzigd vastgesteld.
In het VKA is aangegeven waar de nieuwe windturbines kunnen komen, wat de maximale afmetingen van de nieuwe turbines zijn en welke bestaande windturbines worden weggehaald.
Hieronder een link naar de plattegrond waarop het VKA staat aangegeven:

 

Concept-voorkeursalternatief (concept-VKA)

In het voorkeursalternatief is aangegeven waar de nieuwe windturbines kunnen komen, wat de maximale afmetingen van de nieuwe turbines zijn en welke bestaande windturbines worden weggehaald.

 

Notitie Reikwijdte en Detailniveau