Publicaties

Nieuwsbrieven

 

Onderzoek verplaatsen van windmolens (januari 2020)

Onder regie van de gemeente Dronten is onderzocht of windmolens op grotere afstand van Biddinghuizen en Ketelhaven kunnen worden geplaatst. De conclusie is dat er geen mogelijkheden zijn om windmolens te verplaatsen. Meer hierover leest u in deze brief van burgemeester en wethouders van Dronten aan de gemeenteraad van Dronten.

 

Definitief Rijksinpassingsplan en definitieve omgevingsvergunningen (oktober 2019)

In het Rijksinpassingsplan en de omgevingsvergunningen staat onder andere waar de windturbines komen, hoe groot deze maximaal worden en wat de effecten van de windturbines op de omgeving zijn. Er zijn in april, mei en juni 2019 zienswijzen ingediend op het ontwerp-Rijksinpassingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunningen. Onder leiding van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zijn antwoorden geformuleerd op de ingediende zienswijzen via een Nota van Antwoord. De ministers van EZK en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hebben vervolgens in oktober 2019 het Rijksinpassingsplan definitief vastgesteld. De gemeenten hebben in oktober 2019 de omgevingsvergunningen definitief verleend. Klik hier om direct het Rijksinpassingsplan te kunnen lezen.
De Nota van Antwoord, het definitieve Rijksinpassingsplan, de definitieve omgevingsvergunningen, het Milieueffectrapport en alle bijbehorende bijlagen kunt u inzien via de website van Bureau Energieprojecten. Een toelichting hierop leest u in de advertentie van het ministerie van EZK van 30 oktober 2019. Klik hier om deze te lezen.

 

Informatie van inloopavonden (mei 2019)

Tijdens de inloopavonden in mei 2019 toonden we drie plattegronden. Deze kunt u hier bekijken:

 

Advies Commissie m.e.r. (16 mei 2019)

De Commissie m.e.r. is een onafhankelijke commissie die bij wet is ingesteld. De commissie adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De commissie heeft het milieueffectrapport (MER) van Windplan Groen beoordeeld. Alle effecten, waaronder de effecten op ecologie, landschap en de hinder voor de omgeving (geluid, slagschaduw en lichthinder) zijn gedetailleerd onderzocht voor alle alternatieven. De Commissie is van oordeel dat het MER de essentiële informatie bevat om een besluit te kunnen nemen over het rijksinpassingsplan en de omgevingsvergunningen waarin het milieubelang volwaardig wordt meegewogen.
Lees meer hierover op de website van de Commissie m.e.r. of via onderstaande stukken.

Het milieueffectrapport van Windplan Groen staat op de website van Bureau Energieprojecten.

 

Kennisgeving Windplan Groen (april 2019)

Formele publicatie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat waarin wordt gemeld dat het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerp-besluiten van 26 april 2019 tot en met 6 juni 2019 ter inzage liggen.
Klik hier om deze publicatie in de Staatscourant te lezen.

 

Informatie van bijpraatsessies (november en december 2018)

In november en december 2018 organiseerden we bijpraatsessies. Meer hierover leest u in nieuwsbrief 8 en nieuwsbrief 9 (zie hierboven). Tijdens de bijpraatsessies konden we aan de hand van plattegronden meer informatie geven over het voorkeursalternatief, slagschaduw en geluid. Hieronder staan de plattegronden met deze informatie:

 • Slagschaduw
  De slagschaduwcontour op onderstaande plattegrond toont waar de grens van 6 uur slagschaduw per jaar ligt. Voor de kernen Ketelhaven, Biddinghuizen en Dronten gaan we verder en brengen we de slagschaduw terug naar een minimumniveau. Dat kan door de windturbines vaker stil te zetten.
  Klik hier voor een plattegrond over slagschaduw.
 • Geluid
  Op onderstaande plattegrond met informatie over geluid staan grijze stipjes. Elk stipje staat voor een woning waar (ruim) wordt voldaan aan de geluidsnorm van Lden 47 decibel (dB). Deze norm geeft aan hoeveel geluid er maximaal op de gevel van een woning van derden mag komen. Dit zorgt ervoor dat onaanvaardbare hinder wordt voorkomen. Bij veel van de woningen die staan aangeduid, zal de geluidsbelasting door de afstand tot de woningen aanzienlijk minder zijn dan wettelijk mag. Dat geldt met name voor woningen in de kernen Biddinghuizen, Dronten en Ketelhaven. Meer informatie over deze geluidsnorm leest u hier.
  Bij de woningen op de plattegrond die nog op grotere afstand van de windturbines staan dan de woningen die staan aangeduid met een grijs stipje, zal de geluidsbelasting nog lager zijn.
  In de geluidsberekeningen is uitgegaan van windturbines die relatief veel geluid maken. Hierbij is ook rekening gehouden met het cumulatieve geluid van de verschillende lijnen van windturbines.
  Op de plattegrond ziet u tevens enkele paarse driehoekjes. Dat zijn woningen waar niet kan worden voldaan aan de geluidsnorm. Dit worden zogeheten molenaarswoningen waardoor dit is toegestaan. Ter compensatie hiervan wordt met de eigenaren van deze woningen een regeling getroffen.
  Klik hier voor een plattegrond over geluid.

 

Vastgesteld voorkeursalternatief (september 2018)

Het concept-voorkeursalternatief is in september 2018 behandeld door Provinciale Staten van Flevoland en de gemeenteraden van Dronten en Lelystad. Zij hebben dit voorkeursalternatief (VKA) ongewijzigd vastgesteld.
In het VKA is aangegeven waar de nieuwe windturbines kunnen komen, wat de maximale afmetingen van de nieuwe turbines zijn en welke bestaande windturbines worden weggehaald.
Hieronder een link naar de plattegrond waarop het VKA staat aangegeven:

 

Concept-voorkeursalternatief  (juli 2018)

In het voorkeursalternatief is aangegeven waar de nieuwe windturbines kunnen komen, wat de maximale afmetingen van de nieuwe turbines zijn en welke bestaande windturbines worden weggehaald.

 

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (oktober 2017)

 

Regioplan Windenergie (2016)

Regioplan Windenergie, in 2016 vastgesteld door de provincie Flevoland en de gemeenten Zeewolde, Dronten en Lelystad.