Tijdens de uitzending van het Windplan Groen Journaal kwamen op 11 januari 2022 diverse vragen binnen. Een deel kon direct worden behandeld, maar voor een deel was geen tijd meer.
Onderstaand treft u vragen aan (inclusief antwoorden) over zowel de Windfondsen als algemene vragen over de windparken.
De uitzending kunt u hier terug kijken.

Over de Windfondsen en de Gebieds Gebonden Bijdrage

Kan het geld ook voor sport evenementen gebruikt worden?|
Dat is in principe mogelijk, maar aan het bestuur om te bepalen. Dit jaar wordt de stichting opgericht en een bestuur aangesteld.

Wat gebeurt er met het geld als het niet wordt uitgegeven?
Als in enig jaar het geld niet wordt uitgegeven, blijft het in het fonds voor de jaren erna. Als er structureel geld overblijft moet in evaluatie gekeken worden of bestedingsdoelen wat kunnen worden aangepast of verruimd..

Hoeveel jaar geldt de gebiedsgebonden bijdrage?
De gebiedsbijdragen via de windfondsen blijven gedurende de hele looptijd van toepassing. Voor Windplan Groen is dit dus t/m 2049.

Waarom is er voor deze constructie gekozen?
Deze constructie is gekozen als de meest efficiënte, waarbij beide windfondsen gebruik kunnen maken van één organisatie. De organisatiekosten blijven hierdoor zoveel mogelijk beperkt en er kan zoveel mogelijk geld besteed worden door inwoners aan projecten.

Waarom leg je de taak niet bij verenigingen dorpsbelangen neer?
Niet alle woonkernen hebben een vereniging dorpsbelangen en niet alle inwoners weten de weg te vinden naar bestaande verenigingen. De verenigingen kunnen wel helpen bij het promoten van de fondsen zodat zoveel mogelijk inwoners worden bereikt en zo veel mogelijk mensen kennis hebben van de mogelijkheden die de fondsen bieden.

Komt er in de beginjaren, als nog niet alle molens gebouwd zijn, minder geld beschikbaar per jaar vrij?
Dat kan in theorie, maar naar verwachting zijn alle parken pas eind 2023 gerealiseerd en wordt 2024 voor allemaal het eerste jaar van exploitatie.

Zou het geld bijvoorbeeld besteed kunnen worden aan een dorpsfeest?
In principe zou dat kunnen, maar het is aan het bestuur om daar over te beslissen.

Er zijn al andere windparken in NL, ook met windfondsen. Hoe en wat is daarvan geleerd?
Zeker is grondig verkend wat er bij andere windfondsen allemaal is bedacht en vooral ook hoe het in de praktijk werkt. De ervaringen zijn breed gedeeld met de werkgroepen van inwoners die het plan voor de fondsen hebben gemaakt.
Enkele lessen:

  • Zorg voor een onafhankelijke voorzitter die zelf geen belang heeft en de belangen van de hele gemeenschap vertegenwoordigt.
  • Promotie is enorm belangrijk. De eerste jaren zijn er altijd redelijk wat aanvragen maar de praktijk leert dat na enkele jaren er minder aanvragen komen en er dan vaak geld overblijft.
  • Ook is ons aangeraden om de aanvraag voor kleine projecten laagdrempelig te houden zodat zoveel mogelijk inwoners kunnen profiteren van de fondsen.

Verder is ons aangeraden om indieners van projecten te ondersteunen bij hun aanvraag als dat nodig is. Dat houdt de vaart erin en voorkomt dat ideeën vroegtijdig stranden.

Er wordt continue gesproken over de leefbaarheid van de kernen, in hoeverre kunnen er ook initiatieven voor het buitengebied worden gehonoreerd? Bijvoorbeeld fietspaden.
Initiatieven die ten goede komen aan inwoners in het hele projectgebied komen in aanmerking voor een bijdrage uit het fonds. Er wordt geen verschil gemaakt tussen kernen en buitengebied, zolang een project maar ten goede komt aan alle, of een grote groep inwoners en geen commercieel belang dient.

Op welke manier kun je de adviescommissie bereiken. E-mail adres?
Dit voorjaar wordt de stichting opgericht, in de loop van het 2022 zullen naar verwachting de adviescommissies zijn geïnstalleerd. Er zal dan ook een website worden gemaakt met alle contactgegevens, informatie over hoe je een aanvraag kunt doen, de criteria, etc.

Gaan er ook gelden naar educatie / scholen?
Als daar een initiatief voor wordt ingediend door inwoners of een maatschappelijke organisatie dan is een bijdrage mogelijk. Het is aan het bestuur om een besluit te nemen over de aanvraag.

Vervalt met die windfondsen bijvoorbeeld de regeling voor omwonenden?
Nee, de regeling voor omwonenden in het buitengebied staat geheel los van de windfondsen

Hoeveel inwoners kunnen er in elke adviescommissie per dorp?
Hoe de adviescommissies gaan werken moet nog worden ingevuld. Het bestuur van inwoners gaat hierover. Zodra de stichting is opgericht en er een bestuur is geïnstalleerd, naar verwachting dit voorjaar, worden daarover verdere afspraken gemaakt.
In elk geval zal er  zowel voor de werving van het bestuur als voor het samenstellen van de adviescommissies veel aandacht worden gevraagd in de media en zal er breed worden geadverteerd, zodat een ieder die interesse heeft, kan solliciteren.

Moet ik in de gemeente Dronten wonen om lid te kunnen worden van een adviescommissie?
Dat is wel logisch, maar er zijn omstandigheden denkbaar (verhuizing) die niet direct moeten betekenen dat er geen enkele mogelijkheid zou zijn als iemand niet (meer) in de gemeente Dronten woont.

Algemene vragen

Is er al meer bekend over het investeren in windmolens als particulier zijnde van één van de dorpen?
Nee, er wordt hard gewerkt om goede vormen te vinden om de 2,5% opgave in te vullen. Dat kost meer tijd dan aanvankelijk gedacht, maar naar verwachting zal er halverwege dit jaar meer duidelijkheid komen.

In de nieuwsbrieven wordt gesproken over rente en dividend op de ingebrachte bijdragen, is dat hetzelfde?
Nee, dat heeft te maken met financiële participatie voor burgers en de mogelijkheden daarvoor komen pas in de loop van 2022 in beeld.

In Zeewolde zie je veel rode lichtjes bij de molens.
Inmiddels is er toestemming voor vastbrandend en dimbare obstakelverlichting, waarmee de (knipperende) verlichting aanzienlijk minder wordt. Aanvullend wordt nu landelijk gewerkt aan toepassen van transpondertechniek, waarmee lichten alleen aangaan bij nadering van vliegtuigen. De eerste proeven bij Windpark De Krammer zijn positief, maar het zal zeker nog 1 à 2 jaar duren voor er toestemming komt van ILT, die waakt over de luchtvaartveiligheid

Waar komen de eerste nieuwe molens?
In mei 2022 wordt begonnen met de bouw van tweetestturbines bij  Zeebiestocht. In de 2e helft van 2022 wordt in 3 bouwteams gestart met de eerste molens bij verschillende parken, maar pas in 2023 komt de bouw van de turbines echt op stoom.