19 november 2020

Digitale informatiesessie over planschade

Planschade
De Raad van State deed op 16 september 2020 uitspraak over de ingediende beroepen tegen het Rijksinpassingsplan en de omgevingsvergunningen van Windplan Groen. Daarmee zijn deze nu onherroepelijk. Gerekend vanaf de datum van de uitspraak van de Raad van State hebben onder andere omwonenden vijf jaar de mogelijkheid om een verzoek voor planschade in te dienen bij de gemeente Dronten, die deze verzoeken vervolgens doorstuurt naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland die deze in behandeling neemt. Belangrijk om te weten is dat een indiener van een dergelijk verzoek 300 euro moet betalen om het verzoek in behandeling te laten nemen. Als er planschade wordt toegekend, krijgt de indiener dit bedrag terug en anders niet.

Een onafhankelijk adviesbureau beoordeelt de verzoeken om planschade en daar komt uit of bijvoorbeeld een omwonende recht heeft op een planschadevergoeding ter compensatie van waardedaling van de woning. Die vergoeding moet dan door de initiatiefnemer van de windturbines worden betaald.

De gemeente Dronten organiseert op woensdag 15 december vanaf 19.30 uur een digitale informatiesessie over dit onderwerp via het programma Microsoft Teams. Indien u daarvoor belangstelling hebt, kunt u zich aanmelden bij Suze Teunissen (s.teunissen@dronten.nl) van de gemeente Dronten. Zij stuurt u dan een uitnodiging voor deze informatiesessie.

Meer informatie hierover vindt u ook op de website van de gemeente Dronten.

Eerste en tweede fase vergunningen
De eerste fase van het vergunningentraject voor Windplan Groen ging onder andere over de locaties en hoogtes van de windturbines. Deze vergunningen zijn inmiddels onherroepelijk, na de uitspraak van de Raad van State op 16 september 2020.
In de tweede fase ging het met name over de vergunning van het onderstation dat nodig is voor aansluiting van de windturbines op het netwerk van Liander/Tennet. Deze en enkele andere vergunningen lagen tot en met 8 oktober 2020 ter inzage. Er zijn vier zienswijzen ingediend waarop inmiddels is gereageerd. In alle gevallen is er een bevredigende oplossing gevonden. Eén van de oplossingen is dat er op verzoek van omwonenden een haag rondom het onderstation wordt aangelegd. Hiermee worden de onderstations meer aan het zicht onttrokken.

Derde fase vergunningen: molenpaden, kabels, kraanopstelplaatsen en schakelkasten
Vanaf vandaag, 20 november 2020, liggen de ontwerp-vergunningen van de zogeheten derde fase van Windplan Groen ter inzage. Iedereen die wil, kan deze inzien.

Het gaat concreet om vergunningen voor de aanleg van molenpaden naar de locaties van de windturbines, voor de aanleg van kraanopstelplaatsen bij de windturbine-locaties waarop een hijskraan kan staan, de aanleg van elektriciteitskabels om de elektriciteit van de windturbines op het elektriciteitsnet te krijgen en het plaatsen van schakelkasten (zie foto voor een voorbeeld van een schakelkast, tekst loopt door onder de foto).

Vergunningen ter inzage
Vanaf 20 november 2020 tot en met 31 december 2020 liggen deze ontwerp-vergunningen ter inzage. De stukken – waaronder tekeningen waarop is te zien wat waar komt – zijn in te zien via de website van Bureau Energieprojecten, klik daarvoor hier. De stukken zijn vanwege het coronavirus in principe alleen digitaal in te zien, tenzij u contact opneemt met Bureau Energieprojecten. Het is in deze periode mogelijk om een zienswijze in te dienen op deze ontwerp-vergunningen.

Vragen over derde fase vergunningen
Wie vragen heeft over deze vergunningen, hierop een toelichting wil of hulp nodig heeft bij het bekijken van de stukken, kan contact met ons opnemen via info@windplangroen.nl. We nemen dan contact met u op om hiervoor een afspraak te maken.

Financiële participatie voor de kernen
Zoals ook in eerdere nieuwsbrieven aangegeven, zijn we bezig mogelijkheden voor financiële participatie voor de kernen nader vorm te geven. We denken daar begin 2021 nadere informatie over te kunnen geven.

Gebiedsgebonden bijdrage
Zoals eerder gemeld, komt er vanuit Windplan Groen een zogeheten gebiedsgebonden bijdrage (GGB). De gedachte hierachter is dat de GGB een financiële bijdrage levert die is bestemd voor doelen op het gebied leefbaarheid, landschap en klimaat & duurzaamheid in het projectgebied én de aanliggende woonkernen. Dit is ook één van de eisen uit het Regioplan Windenergie van de provincie en gemeenten. Hoe de GGB wordt beheerd en waaraan het wordt besteed, ligt nog open. De gemeente Dronten neemt het voortouw om dit concreet te maken. Dit gebeurt in samenspraak met betrokkenen uit het projectgebied, Windkoepel Groen en de gemeente Lelystad. Meer over de actuele stand van zaken van de GGB leest u in de brief van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten aan de gemeenteraad van 28 oktober 2020 (klik hier om deze brief te lezen) en de brief van het college aan de gemeenteraad van 12 november 2020 (klik hier om deze te lezen). Ook het college van Lelystad heeft hierover een informatienota aan de raad gestuurd, die vindt u hier (bij punt 5.a.25).