Zitting Raad van State op 19 juni

Zoals eerder gemeld, zijn er beroepen ingesteld tegen het definitieve Rijksinpassingsplan en de definitieve omgevingsvergunningen voor Windplan Groen. Deze beroepen worden behandeld door de Raad van State. De bevoegde gezagen hebben verweerschriften ingediend tegen de beroepen en nu is de volgende stap dat er een zitting komt. Deze wordt op 19 juni 2020 gehouden in het gebouw van de Raad van State in Den Haag.

De indieners van de beroepen, de verweerders (overheden) en Windkoepel Groen als initiatiefnemer krijgen tijdens de zitting vragen van de staatsraden (de rechters van de Raad van State). Informatie in de beroepen en verweerschriften waar de staatsraden geen vragen over hebben, worden in principe niet meer behandeld op de zitting.

Na de zitting volgt de uitspraak van de Raad van State over de ingediende beroepen. We kunnen nog niet aangeven wanneer deze uitspraak te verwachten is, maar we houden u op de hoogte.

Stand van zaken gebiedsgebonden bijdrage
Vanuit Windplan Groen komt er een zogeheten gebiedsgebonden bijdrage (GGB). De gedachte hierachter is dat de GGB een financiële bijdrage levert die is bestemd  voor doelen op het gebied leefbaarheid, landschap en klimaat & duurzaamheid in het projectgebied én de aanliggende woonkernen. Dit is ook één van de eisen uit het Regioplan Windenergie van de provincie en gemeenten.

Hoe de GGB wordt beheerd en waaraan het wordt besteed, ligt nog open. De gemeente Dronten neemt het voortouw om dit concreet te maken. Dit gebeurt in samenspraak met betrokkenen uit het projectgebied en Windkoepel Groen. Meer over de actuele stand van zaken van de GGB leest u in de brief van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten aan de gemeenteraad van 7 april. Klik hier om deze brief te kunnen lezen.

Antwoord op veelgestelde vragen
Op deze website staat een rubriek met antwoord op veelgestelde vragen (FAQ). Recent hebben we deze rubriek geactualiseerd en aangevuld met nieuwe vragen en antwoorden. U vindt deze FAQ hier.