Antwoord op zienswijzen en financiële participatie

Terugblik op inloopavonden
In mei zijn er vier inloopavonden over Windplan Groen gehouden: in Lelystad, Ketelhaven, Dronten en Biddinghuizen. Aanleiding hiervoor waren het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerp-besluiten voor Windplan Groen die ter inzage lagen tot en met 6 juni.

De inloopavonden zijn goed bezocht. In Ketelhaven en Biddinghuizen telden we beide keren circa 80 bezoekers, in Dronten waren het er circa 40. In Lelystad was het aantal bezoekers met circa 10 lager. Bezoekers konden informatie krijgen over het Regioplan Windenergie, de procedure die wordt gevolgd en de inhoud van het plan. Er werden visualisaties getoond, er was een geluidssimulatie beschikbaar en bezoekers gingen met deskundigen in gesprek over onder andere geluid, slagschaduw, ecologie en nut en noodzaak van windturbines.

Vervolg na indienen zienswijzen
Er konden tot en met 6 juni 2019 zienswijzen worden ingediend op het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerp-besluiten. Alle ingediende zienswijzen worden vervolgens beoordeeld en betrokken bij de definitieve besluitvorming. De definitieve besluiten worden naar verwachting binnen enkele maanden genomen. Daarbij wordt dan aangegeven hoe met de zienswijzen rekening is gehouden. De besluiten worden ter inzage gelegd op dezelfde plaatsen als waar de ontwerpbesluiten ter inzage lagen. Een belanghebbende die op het ontwerp van een besluit een zienswijze heeft ingebracht, kan later tegen dat besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. We melden het via onze nieuwsbrief en website als de definitieve besluiten ter inzage worden gelegd.

Zienswijze gemeente Dronten
De gemeente Dronten heeft besloten een zienswijze in te dienen op het ontwerp-inpassingsplan van Windplan Groen. Deze zienswijze kunt u hier lezen.
In de raadscommissie van 9 mei en de raadsvergadering van 22 mei sprak de gemeenteraad over deze zienswijze. Via de links naar de vergaderingen kunt u de video-opnames hiervan terugkijken.

Financiële participatie
Er zijn in Windplan Groen verschillende vormen van financiële participatie:

  1. Inwoners van het buitengebied kunnen risicovol mee-investeren in Windplan Groen door lid te worden van vereniging Windshare.
  2. Inwoners van de kernen kunnen financieel participeren in de exploitatiefase van Windplan Groen (als de windmolens er staan). De exacte vorm daarvan moet nog worden uitgewerkt. Dit pakken we de komende tijd intensiever op.
  3. Er komt een gebiedsgebonden bijdrage. Deze bedraagt 1050 euro per geïnstalleerde megawatt (MW) vermogen per jaar en wordt betaald door Windkoepel Groen. De verwachting is dat de nieuwe windturbines gezamenlijk een opgesteld vermogen krijgen van circa 400 MW. Daarmee wordt de gebiedsgebonden bijdrage per jaar circa 400.000 euro.

 

Gebiedsgebonden bijdrage
Waaraan de gebiedsgebonden bijdrage wordt besteed en door welke personen of organisatie(s) dit geld wordt beheerd, is nog niet besloten. Dat er een gebiedsgebonden bijdrage komt, is een vereiste uit het Regioplan Windenergie dat de provincie en gemeenten enkele jaren geleden vaststelden. Het doel van deze bijdrage is de leefomgeving te verbeteren.
Tijdens de raadscommissie van 9 mei en de gemeenteraadsvergadering van 22 mei maakte de gemeenteraad duidelijk het belangrijk te vinden dat dit geld ten goede komt aan gebieden en inwoners die hinder van de windturbines kunnen ondervinden. Daarbij wordt met name gedacht aan de kernen Biddinghuizen en Ketelhaven. Ook sprak de gemeenteraad de wens uit dat de wijze van beheer en besteding van het geld wordt vastgesteld in samenspraak met inwoners.
Windkoepel Groen ondersteunt die gedachten en wil daaraan een bijdrage leveren. De komende tijd wordt met de gemeente Dronten en vertegenwoordigers van inwoners uitgezocht hoe dit proces het beste kan worden opgestart. Als daar nieuws over is, melden we dat via onze nieuwsbrief en website.