Windplan Groen: een verantwoord plan

Zoals gemeld in ons vorige bericht kunnen er geen windmolens worden verplaatst om zo de afstand tussen de windmolens en de kernen Biddinghuizen en Ketelhaven te vergroten. In dit bericht gaan we nader in op de meest voorkomende zorgen die leven in deze kernen waarbij we de maatregelen toelichten die reeds zijn genomen. Wij zijn er, mede op basis daarvan, van overtuigd dat het huidige plan verantwoord is.

Aanpassingen aan plan
Nadat de eerste plannen voor Windplan Groen eind 2017 bekend werden, kwamen er reacties uit de omgeving, onder andere van inwoners uit de kernen en van omwonenden in het buitengebied. Naar aanleiding daarvan hebben we het plan aangepast:

  1. Bij Ketelhaven stond de dichtstbijzijnde windmolen op circa 400 meter van het dorp gepland, zoals mocht volgens het Regioplan Windenergie. We hebben een windmolen laten vervallen waardoor de dichtstbijzijnde windmolen nu op circa 900 meter van de rand van Ketelhaven komt.
  2. Voor Biddinghuizen, Dronten en Ketelhaven geldt dat de slagschaduw naar zo goed als nul wordt teruggebracht door de windmolens vaker stil te zetten. Dit is ook vastgelegd in de vergunningen. Voor de kernen geldt dat een woning minder dan 1 uur per jaar door slagschaduw mag worden geraakt. Dat gaat veel verder dan de wettelijke Deze norm stelt als maximum 17 dagen per jaar, 20 minuten of meer slagschaduw per dag.
  3. De zogeheten obstakelverlichting worden geen knipperende rode lampen, maar bestaan ’s avonds en ’s nachts uit vastbrandende rode lampen. De lampen worden gedimd bij helder weer. Verder werken we mee aan een onderzoek naar verdere beperking van de obstakelverlichting, zie ook onze nieuwsbrief van 31 juli 2019. We hebben al wel voorbereidingen getroffen om, als het onderzoek hiervoor mogelijkheden biedt, maatregelen te kunnen nemen om de hinder van de verlichting verder te beperken.


Strenge geluidsnormen
Ondanks bovenstaande maatregelen bleef de wens onder inwoners van Biddinghuizen en Ketelhaven om windmolens op grotere afstand van de kernen te plaatsen. Een belangrijke reden daarvoor is, zo begrijpen wij, de vrees dat de windmolens geluidshinder kunnen veroorzaken en dat dit effect heeft op de gezondheid van omwonenden. Daar gaan we graag nader op in.

Er zijn geluidsregels voor windmolens. Deze bepalen hoeveel geluid windmolens op de gevels van woningen van derden mogen veroorzaken. Die normen zijn 47 dB(A) Lden en 41 dB(A) Lnight. Meer daarover leest u hier. De hoeveelheid geluid op een woning mag niet meer zijn, ongeacht het aantal windmolens of de grootte van de windmolens. Meer of grotere windmolens mogen dus niet meer geluid veroorzaken dan minder of kleinere windmolens.

Deze geluidsnormen zijn bepaald op basis van onderzoek. Uit dit onderzoek (dosiseffect-relatie) blijkt bij welk aantal decibel mensen hinder kunnen hebben. Volgens dat onderzoek ervaart circa 90 procent van omwonenden bij de in de normen vastgelegde geluidsniveaus geen hinder binnenshuis. Belangrijk hierbij is dat het gaat om omwonenden die de maximaal toegestane hoeveelheid geluid ervaren: 47 dB(A) Lden en 41 dB(A) Lnight. Veruit de meeste omwonenden ervaren minder geluid, omdat zij op voldoende afstand wonen. In de geluidsregels wordt rekening gehouden met al het geluid, waaronder laagfrequent geluid.

Om te kunnen voldoen aan de geluidsnormen, is een vuistregel dat er circa 400 meter afstand is tussen de windmolens en woningen. Dit is geen wettelijk verplichte minimumafstand. Uit het geluidsonderzoek blijkt dat de afstand ook korter dan 400 meter kan zijn. De dichtstbijzijnde windmolens van Windplan Groen staan op circa 800 á 900 meter gepland van de woningen aan de rand van Biddinghuizen en Ketelhaven. Ook in het MER-onderzoek voor Windplan Groen is hier uitvoerig naar gekeken met als conclusie dat de geluidshinder voor omwonenden (zeer) beperkt zal zijn. Dat is een belangrijke reden dat wij het huidige plan verantwoord vinden.

Gezondheid
Windmolens vormen geen direct gezondheidsrisico. Uit wetenschappelijk onderzoek door erkende nationale en internationale gezondheidsinstituten en universiteiten blijkt dat er geen rechtstreeks verband is tussen windmolens en gezondheidseffecten voor omwonenden.
Om onacceptabele hinder als gevolg windmolens te voorkomen, zijn er dus regels gesteld voor onder andere geluid en slagschaduw. Windplan Groen voldoet ruim aan deze regels. Verder verwijzen we graag naar de praktijk: er staan in Flevoland al tientallen jaren veel windmolens op veel kortere afstand van woningen dan 800 meter, ook bij veel leden van WKG, zonder dat ons bekend is dat er gezondheidsklachten door ontstaan. Al met al belangrijke redenen waarom wij het huidige plan verantwoord vinden. Meer over windmolens en gezondheid kunt u hier lezen.

Veel onderzoek naar de beste locaties
Naast het onderzoek onder regie van de gemeente Dronten naar de alternatieve locaties voor enkele windmolens, is er de laatste jaren ook veel ander onderzoek gedaan voor Windplan Groen. Zo is onderzoek gedaan voor het Regioplan Windenergie (waar in Flevoland kunnen windmolens komen) en voor Windplan Groen zelf, via de Milieueffectrapportage (MER). In deze MER zijn verschillende varianten onderzocht waarbij het huidige plan als beste naar voren kwam. Daarbij spelen veel factoren en afwegingen een rol, waarbij het effect op omwonenden een heel belangrijk element is. Dat heeft constant meegewogen in de onderzoeken.

Het meest recente onderzoek heeft geleid tot dezelfde conclusie: binnen het projectgebied van Windplan Groen zijn er geen alternatieven te vinden zonder grotere effecten op onder andere omwonenden, ecologie en het landschap waarbij ook genoeg energie wordt opgewekt om het plan haalbaar te laten zijn.