Rijksinpassingsplan vastgesteld, omgevingsvergunningen verleend

Het ontwerp-Rijksinpassingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunningen voor Windplan Groen lagen van 26 april tot en met 6 juni 2019 ter inzage. In het Rijksinpassingsplan en de omgevingsvergunningen staat onder andere waar de windturbines komen, hoe groot deze maximaal worden en wat de effecten van de windturbines op de omgeving zijn. Er werden naar aanleiding hiervan inloopavonden gehouden en er konden zienswijzen worden ingediend op de ontwerpen.
Onder leiding van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zijn er in de afgelopen maanden antwoorden geformuleerd op de ingediende zienswijzen.
De ministers van EZK en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hebben het Rijksinpassingsplan nu definitief vastgesteld. De gemeenten hebben de omgevingsvergunningen definitief verleend.

Stukken liggen ter inzage
De ingediende zienswijzen zijn beantwoord in een Nota van Antwoord. Deze nota, het definitieve Rijksinpassingsplan en de definitieve omgevingsvergunningen liggen van 1 november 2019 tot en met 13 december 2019 ter inzage. Deze stukken kunt u dan onder meer inzien via de website van Bureau Energieprojecten. Klik hier voor een toelichting op deze procedure en Windplan Groen en klik hier als u direct de stukken wilt bekijken.
Het ministerie van EZK heeft in de weekbladen een advertentie met meer informatie hierover gepubliceerd. Ook staat daarin hoe een belanghebbende die op het ontwerp van het Rijksinpassingsplan of de omgevingsvergunningen een zienswijze heeft ingebracht tegen deze definitieve besluiten beroep kan instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Klik hier om deze advertentie te lezen.

Onze reactie op vragen uit omgeving
Uit de zienswijzen blijkt dat omwonenden vragen hebben over het effect van de nieuwe windturbines van Windplan Groen op hun leefomgeving. We herkennen deze vragen uit eerdere gesprekken met inwoners – tijdens inloopavonden, gesprekken in groepsverband of individuele gesprekken. In dit nieuwsbericht gaan we daar nader op in en schetsen we welke maatregelen op dit gebied zijn genomen. We wijzen in dit kader verder nog graag op de twee excursies naar Windpark Noordoostpolder die we op 1 en 2 november organiseren. U kunt zo samen met ons windturbines ervaren en we hopen dat dit vragen van inwoners over met name de effecten van windturbines beantwoordt. Aanmelden voor de excursies kan tot 28 oktober, klik hier voor meer informatie.

Veel zienswijzen, weinig aanpassingen: hoe kan dat?
Allereerst willen we erbij stilstaan dat er veel zienswijzen zijn ingediend (circa 700), maar dat dit niet heeft geleid tot grote aanpassingen van Windplan Groen. We kunnen ons indenken dat dit vragen of verbazing oproept en geven daarom een toelichting hierop.

Maatregelen tegen hinder
In veel zienswijzen wordt duidelijk dat omwonenden vragen hebben over het effect van de nieuwe windturbines op de leef- en werkomgeving. Daar hebben we begrip voor. Het gaat om veel en grote windturbines. Dat is een nieuwe, onbekende situatie voor veel omwonenden. Deze vragen zijn eerder gesteld door omwonenden en daarom zijn in een eerder stadium – nog voordat er zienswijzen konden worden ingediend – maatregelen genomen om hinder zoveel mogelijk te voorkomen. Deze maatregelen zijn vastgelegd in het Rijksinpassingsplan en de omgevingsvergunningen. Zienswijzen betrekking hebbend op deze onderwerpen hebben niet geleid tot verdere aanpassingen van de plannen.

Buiten verantwoordelijkheid overheden
Een aanzienlijk deel van de zienswijzen gaat over onderwerpen waar het Rijksinpassingsplan en de omgevingsvergunningen geen betrekking op hebben. Zo willen veel indieners met hun zienswijze hun recht op een verzoek om planschade veiligstellen. Zoals gemeld in ons nieuwsbericht van 31 juli 2019 is dat niet nodig. Omwonenden hebben altijd het recht een verzoek om planschade in te dienen, ook als zij geen zienswijze indienen of beroep instellen.
Sommige omwonenden vinden de omgevingsvergoedingen voor het buitengebied ontoereikend. Dit valt buiten de ruimtelijke aspecten waarop de overheden de plannen toetsen. Zienswijzen betrekking hebbend op deze of soortgelijke onderwerpen leiden dan ook niet tot aanpassingen van Windplan Groen.

Geluid en slagschaduw
Inwoners vragen met name hoeveel hinder zij zullen ervaren van de slagschaduw en het geluid van de windturbines. Het is onmiskenbaar dat windturbines geluid en slagschaduw kunnen veroorzaken. Om onaanvaardbare hinder voor omwonenden te voorkomen, zijn er daarom wettelijke normen en regels ingesteld. Deze normen en regels zorgen ervoor dat bijvoorbeeld een woning van derden niet mag worden blootgesteld aan geluid en slagschaduw boven een vastgestelde maximale hoeveelheid. Dat staat los van het aantal of de grootte van de windturbines; dat maximum blijft altijd gelijk. Daardoor is het niet mogelijk dat meer of grotere windturbines meer geluid of slagschaduw bij een woning veroorzaken.

Windplan Groen heeft in een eerder stadium een windturbine die dichtbij Ketelhaven was gepland, laten vervallen. Samen met extra maatregelen zoals het gebruik van geluidsbeperkende materialen blijft Windplan Groen ver onder  de wettelijke norm die stelt hoeveel geluid bij een woning mag worden veroorzaakt. Voor de kernen Biddinghuizen, Dronten en Ketelhaven geldt dat slagschaduw tot het minimum wordt beperkt door de windturbines tijdelijk stil te zetten. Deze maatregelen zijn als maatwerk opgenomen in de vergunningen. Voor omwonenden in het buitengebied geldt dat hun woning in totaal maximaal zes uur per jaar wordt geraakt door de slagschaduw, conform de wettelijke norm.

Vragen over windturbines bij de kernen
Veel dorpsbewoners hebben vragen over de impact van de windturbines dichtbij de kernen en hebben daarop ook een zienswijze ingediend. Hoewel de zienswijzen hierover niet hebben geleid tot aanpassingen van het Rijksinpassingsplan en de omgevingsvergunningen, nemen gemeente Dronten en WKG deze zorgen uiterst serieus. Er wordt gezamenlijk onderzoek uitgevoerd naar mogelijke alternatieven.

Wel willen we reëel zijn: dit is een ingewikkelde opgave, waarbij de resultaten bepaald worden door veel factoren. Dit proces moet zorgvuldig doorlopen worden en dat kost tijd. Om het huidige proces niet te verstoren en vanwege de complexiteit kunnen we momenteel niet inhoudelijk ingaan op de mogelijkheden die worden onderzocht. Als de resultaten van deze onderzoeken bekend zijn, zullen die worden bekend gemaakt en toegelicht. We verwachten hier voor de zomer 2020 meer informatie over te kunnen geven.

Het Rijksinpassingsplan en de omgevingsvergunningen zijn in hun huidige vorm niet aangepast. Als er een haalbaar alternatief wordt gevonden, blijven tot eind 2020 wijzigingen mogelijk. Dan worden namelijk de (investerings)beslissingen genomen om windturbines te kopen en te plaatsen.

Stikstof
Het beheerst al enkele weken het nieuws: stikstof. In het kort komt het erop neer dat er minder stikstof moet worden uitgestoten in Nederland ter bescherming van natuurgebieden (Natura 2000-gebieden). Windturbines zelf stoten geen stikstof uit, maar tijdens de bouw kan wel stikstof vrijkomen, bijvoorbeeld door vrachtwagens die onderdelen naar de bouwlocaties brengen. Om de weliswaar geringe hoeveelheid uitstoot van stikstof tijdens de bouw te neutraliseren, worden maatregelen genomen om deze stikstofuitstoot tijdens de bouw te compenseren. In overleg met de overheden en twee ondernemers is overeenstemming bereikt over het intrekken van de vergunning voor de intensieve veehouderijen van de ondernemers. De stikstofuitstoot die hiermee wordt weggenomen, compenseert ruimschoots de uitstoot die ontstaat tijdens de bouw van de windturbines. De provincie Flevoland heeft akkoord gegeven op deze maatregel.