Positief advies Commissie m.e.r. steun in de rug

Windkoepel Groen ervaart het positieve advies van de Commissie m.e.r. over het milieueffectrapport van Windplan Groen als een steun in de rug. De effecten van het windplan zijn volgens de onafhankelijke commissie goed in beeld gebracht. Dat sterkt Windkoepel Groen in de overtuiging dat Windplan Groen op zorgvuldige wijze tot stand is gekomen.

Over de Commissie m.e.r.
De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen met de juiste expertise.  De deskundigen komen uit een uitgebreid netwerk van deskundigen uit wetenschap, bedrijfsleven en van Nederlandse kennisinstituten. De onafhankelijke positie wordt streng bewaakt.

De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer (in dit geval Windkoepel Groen). De overheden gebruiken het milieueffectrapport bij de onderbouwing van hun besluiten. Zie ook www.commissiemer.nl.

Het milieueffectrapport
Het milieueffectrapport (MER) is opgesteld door Pondera Consult, in opdracht van Windkoepel Groen (WKG). Pondera Consult is specialist op het gebied van duurzame energie (www.ponderaconsult.com).

Het milieueffectrapport is opgesteld op basis van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, waarin beschreven staat wat precies onderzocht wordt in het milieueffectrapport. Ook deze notitie is beoordeeld en goedgekeurd door de Commissie m.e.r. Deze notitie werd opgesteld op basis van de eerste plannen. Tijdens de ontwikkelfase werd het MER geactualiseerd naar aanleiding van veranderingen in het plan die het gevolg waren van voorwaarden op het gebied van onder andere luchtvaartveiligheid, ecologie, milieu en infrastructuur.

De keuze voor het uiteindelijke voorkeursalternatief zoals opgenomen in het ontwerp-inpassingsplan is onder andere gebaseerd op het MER.

Advies van Commissie m.e.r.
Alle effecten, waaronder de effecten op ecologie, landschap en de hinder voor de omgeving (geluid, slagschaduw en lichthinder) zijn gedetailleerd onderzocht voor alle alternatieven. De Commissie is van oordeel dat het MER de essentiële informatie bevat om een besluit te kunnen nemen over het rijksinpassingsplan en de omgevingsvergunningen waarin het milieubelang volwaardig wordt meegewogen.

Rekening houden met omgeving
WKG heeft bij het opstellen van het plan rekening gehouden met belangrijke aspecten voor de omgeving, vanuit het besef dat het een groot plan is en dat het voor omwonenden een grote verandering van hun leefomgeving is. Zo heeft WKG naar aanleiding van gesprekken met inwoners besloten de hoeveelheid slagschaduw op de kernen Biddinghuizen, Dronten en Ketelhaven terug te brengen tot het absolute minimum door de windturbines vaker stil te zetten. Ook zijn er maatregelen genomen in de locatie van de nieuwe windturbines  en worden stilstandsvoorzieningen getroffen om het effect op ecologie en milieu tot een minimum te beperken.

Het MER van Windplan Groen, het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerp-besluiten liggen nog tot en met 6 juni 2019 ter inzage. De stukken zijn te vinden op de website van Bureau Energieprojecten.