Ontwerp-inpassingsplan ter inzage en inloopbijeenkomsten

Ontwerp-inpassingsplan en ontwerp-vergunningen ter inzage
Om Windplan Groen daadwerkelijk te kunnen realiseren, moet er een zogeheten inpassingsplan worden vastgesteld en vergunningen worden verleend. Het inpassingsplan voor Windplan Groen is in feite een bestemmingsplan zoals ook gemeenten dat kunnen vaststellen. Het verschil is dat dit inpassingsplan wordt vastgesteld door de ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De procedure die hiervoor nodig is, wordt gecoördineerd door de minister van EZK. Het inpassingsplan wordt in afstemming met de lokale overheden opgesteld.

Het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerp-vergunningen liggen van vrijdag 26 april 2019 tot en met donderdag 6 juni 2019 ter inzage. Een kennisgeving van de terinzagelegging is gepubliceerd in de Staatscourant, in huis-aan-huisbladen, en op de website van Bureau Energieprojecten. U kunt in de zienswijzeperiode alle informatie tot u nemen en eventueel een zienswijze indienen.
Over de inhoud van het ontwerp-inpassingsplan vertelden we meer in nieuwsbrief 10.

U kunt het ontwerp-inpassingsplan, de ontwerp-vergunningen, de MER (Milieueffectrapportage) en andere onderliggende stukken bekijken op de website van Bureau Energieprojecten. Op papier kunt u deze stukken inzien op:

  • Gemeentehuis Lelystad, Stadhuisplein 2, 8232 ZX Lelystad.
  • Gemeentehuis Dronten, De Rede 1, 8251 ER Dronten.

Op de website van Bureau Energieprojecten kunt u ook lezen hoe u een zienswijze kunt indienen.

Inloopbijeenkomsten
Het ministerie van EZK organiseert samen met ons als initiatiefnemer inloopbijeenkomsten over het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerp-vergunningen. Deze bijeenkomsten vinden plaats op:

  • 6 mei, congrescentrum de Pijler, Ketelmeerstraat 90, Lelystad (19.00 tot 21.00 uur).
  • 8 mei, Hotel Lands End, Vossemeerdijk 23, Ketelhaven (19.00 tot 21.00 uur).
  • 15 mei, zaal Open Hof, De Zuid 2, Dronten (19.00 tot 21.00 uur).
  • 16 mei, kerk- en zalencentrum De Voorhof, Akkerhof 3, Biddinghuizen (19.00 tot 21.00 uur).

 

Vooraf aanmelden voor deze bijeenkomsten is niet nodig, u kunt tussen 19.00 en 21.00 uur binnenlopen. Tijdens de inloopbijeenkomsten vindt u informatie over het project en de procedure. Er zijn medewerkers vanuit meerdere organisaties (zoals  ministerie van EZK, lokale overheden, Windkoepel Groen en onderzoeksbureaus) aanwezig aan wie u gerichte vragen kunt stellen.

Vervolg van de procedure
De zienswijzen en reacties die komen op het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerp-vergunningen worden betrokken bij het vaststellen van het definitieve inpassingsplan en de definitieve vergunningen. Alle zienswijzen worden beantwoord in een Nota van Antwoord. Het definitieve inpassingsplan en de definitieve vergunningen worden samen met de Nota van Antwoord ook ter inzage gelegd. Naar verwachting gebeurt dit na de zomer. Dit wordt dan aangekondigd in onder andere de Staatscourant, in huis-aan-huisbladen, de website van Bureau Energieprojecten, in onze nieuwsbrief en op onze website. U kunt indien gewenst, tegen het definitieve inpassingsplan en/of de definitieve vergunningen nog beroep instellen bij de Raad van State. Dit kan alleen als u nu een zienswijze indient en belanghebbende bent.

Bijeenkomst in Biddinghuizen
In samenspraak met de groep ‘Verontruste Biddinghuizenaren’ organiseerden we op woensdag 24 april een bijeenkomst in Biddinghuizen voor inwoners van het dorp. Aanleiding hiervoor waren de zorgen van de groep over het geluid, de slagschaduw en verlichting van de windturbines, de waardedaling van woningen en de veiligheid tijdens een calamiteit met een windturbine.
Tijdens de bijeenkomst deden zowel woordvoerders van de groep als van Windkoepel Groen verslag van de gesprekken die we de laatste weken met elkaar hadden en welke maatregelen worden genomen om tegemoet te komen aan de vijf zorgen van de groep ‘Verontruste Biddinghuizenaren’.

Ook werd er aandacht besteed aan het schrappen van 19 windturbines vanwege de beperkingen als gevolg van Luchthaven Lelystad en hoe zich dit verhoudt tot de wens van de groep ‘Verontruste Biddinghuizenaren’ om vier windturbines die het dichtstbij het dorp zijn beoogd te laten vervallen (lees meer daarover in dit nieuwsbericht).
Verder konden bezoekers zich laten informeren over onder andere geluid en slagschaduw, konden zij visualisaties van de beoogde windturbines zien en een geluidssimulatie van windturbines beluisteren.

De groep en Windkoepel Groen hebben, als het gaat om de vijf zorgen, consensus bereikt over de maatregelen die worden genomen om hinder zoveel mogelijk te beperken.
Het schrappen van vier windturbines bij Biddinghuizen blijft een gespreksonderwerp. De wens van de groep is volgens Windkoepel Groen tot op heden niet verenigbaar met de noodzaak om een minimaal aantal grote windturbines te realiseren om te zorgen dat het plan haalbaar blijft.