Ontwerp-inpassingsplan bijna afgerond en ter inzage

Ontwerp-inpassingsplan
Om Windplan Groen daadwerkelijk te kunnen realiseren, moet er een zogeheten inpassingsplan worden vastgesteld en vergunningen worden verleend. Het inpassingsplan voor Windplan Groen is vergelijkbaar zoals gemeenten een bestemmingsplan kunnen vaststellen. Het verschil is dat dit inpassingsplan wordt vastgesteld door de ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).
Dit ontwerp-inpassingsplan nadert zijn voltooiing en als het gereed is, wordt het ter inzage gelegd. U kunt dan alle informatie tot u nemen en hierop een zienswijze indienen.

Minder windturbines dan in voorkeursalternatief
Een belangrijke wijziging in het ontwerp-inpassingsplan is dat er minder nieuwe windturbines staan gepland. In plaats van 109 nieuwe windturbines zoals in het voorkeursalternatief (VKA) is opgenomen, staan er nu 90 nieuwe windturbines gepland. Op dit moment staan in het plangebied van Windplan Groen 98 windturbines. Dat betekent dat als Windplan Groen wordt gerealiseerd volgens het huidige plan, er per saldo 8 windturbines verdwijnen uit het gebied. Wel worden alle nieuwe windturbines groter dan de huidige windturbines.

Beperkingen door luchthaven
De oorzaak van deze wijziging zijn beperkingen voor windturbines als gevolg van vliegveld Lelystad. Er zijn zones waar beperkingen gelden om te zorgen dat de veiligheid van kleinere vliegtuigen gewaarborgd blijft. Een dergelijke zone ligt boven het zuidelijke deel van Windplan Groen. Hierdoor kan een deel van de plaatsingszones voor windturbines in dit gebied niet worden gebruikt of is er alleen ruimte voor relatief lage windturbines. Dit is gebleken uit de toetsing van het plan door de Inspectie Leefomgeving & Transport (ILT).
Deze beperkingen zorgen ervoor dat er in totaal 20 nieuwe windturbines zijn geschrapt. Dat zijn 19 windturbines die na de toetsing door ILT zijn vervallen en één windturbine waarvan eerder al bleek dat deze als gevolg van deze beperkingen niet kan worden geplaatst. Daarnaast hebben 12 windturbines een hoogtebeperking opgelegd gekregen.

Windplan Groen is nog haalbaar
Aan deze eisen van ILT moeten we voldoen, dat is een verplichting. Het schrappen van in totaal 20 windturbines is een forse ingreep die op zichzelf een negatieve impact heeft op de haalbaarheid van Windplan Groen. De opgelegde hoogtebeperking voor 12 turbines komt daar bovenop. Toch komen wij tot de conclusie dat het plan nog haalbaar is. Dat heeft een aantal oorzaken. Zo gaat het bij de turbines die niet geplaatst mogen worden in alle gevallen om turbines waarop ook al een hoogtebeperking van toepassing was. Daardoor heeft het schrappen hiervan minder effect op het rendement van het totale plan dan wanneer het om hoge windturbines zou gaan.
Vrijwel tegelijk met de uitkomst van de toetsing door ILT kwam ook het bericht van de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) dat het SDE+-tarief voor 2019 niet verlaagd wordt ten opzichte van het tarief van 2018. Dat is een meevaller die het verlies van 20 windturbines en de hoogtebeperking voor 12 turbines voor een behoorlijk deel compenseerde. Verder hebben de verantwoordelijke bestuurders van regionale overheden vanwege de economische noodzaak voor het plan toestemming gegeven om de te saneren lijn van de Meeuwentocht maximaal 5 jaar langer door te laten draaien dan in het oorspronkelijke plan. Dit alles samen zorgt ervoor dat voor ons als Windkoepel Groen het plan, ondanks de ingrijpende wijzigingen, nog voldoende stevig is om door te gaan.

Windturbines op een plattegrond
Op onderstaande plattegrond ziet u de beoogde nieuwe opstelling van de 90 nieuwe windturbines.
(tekst loopt door onder de plattegrond)
De gele stippen zijn windturbines met een tiphoogte van maximaal 156 meter.
De roze stippen zijn windturbines met een tiphoogte van maximaal 220 meter.
De blauwe stippen zijn windturbines met een tiphoogte van maximaal 249 meter.
De rode stippen zijn de 20 nieuwe windturbines die zijn vervallen.

Verdere procedure
Er komt nu eerst een ontwerp-inpassingsplan, tegelijkertijd met de ontwerp-omgevingsvergunningen. Deze ontwerp-omgevingsvergunningen zijn opgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeenten Dronten en Lelystad. Deze stukken worden momenteel afgerond. Daarin staat exact omschreven wat het plan is. Daarbij hoort ook de Milieueffectrapportage (MER) waarin veel informatie staat over de impact van Windplan Groen als het gaat om bijvoorbeeld geluid, slagschaduw en ecologie.

Mogelijkheid tot reageren op ontwerp-inpassingsplan
Als het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerp-vergunningen klaar zijn, worden deze ter inzage gelegd. In deze periode is het voor iedereen die wil mogelijk de informatie tot zich te nemen en hier eventueel een zienswijze op in te dienen. Dit zal vermoedelijk in de maanden april en mei zijn.
We melden het via onze nieuwsbrief en deze website als de stukken ter inzage liggen. Ook het ministerie zal dit publiceren in weekbladen. Daarnaast worden er in die periode inloopavonden georganiseerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) namens het ministerie van EZK. Tijdens deze avonden kunt u informatie krijgen over de inhoud van het ontwerp-inpassingsplan, de verdere procedure, vragen stellen en indien u dat wenst, mondeling een zienswijze indienen. Ook deze inloopavonden worden aangekondigd in onze nieuwsbrief en op deze website. U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief.

Windplan Groen in het nieuws
Het schrappen van de in totaal 20 windturbines was recent ook in het nieuws. Hieronder vindt u links naar de artikelen die hierover zijn geschreven:

Omroep Flevoland (1) en Omroep Flevoland (2)
De Drontenaar
Bhz.net

Brief aan gemeenteraad van Dronten
Burgemeester en wethouders van Dronten hebben deze informatie en de reden voor het verminderen van het aantal windturbines beschreven in een brief aan de gemeenteraad. Klik hier om deze brief te lezen.

Bijeenkomst in Biddinghuizen
Wellicht hebt u het reeds in de media gelezen: op 25 februari 2019 was er een bijeenkomst in Biddinghuizen waar wij als Windkoepel Groen, de provincie Flevoland en de gemeente Dronten in gesprek gingen met inwoners van Biddinghuizen. Deze avond was op initiatief van een groep inwoners die zorgen hebben over de impact van Windplan Groen op Biddinghuizen en werd mede georganiseerd door Dorpsbelangen Biddinghuizen.
Omroep Flevoland en De Drontenaar (artikel 1 en artikel 2) deden hier verslag van.
Wij vonden het waardevol dat deze bijeenkomst werd georganiseerd en werkten er graag aan mee. Het bood de kans om als initiatiefnemer, overheden en inwoners met elkaar in gesprek te gaan.

De groep inwoners benoemde vijf punten waar zij zorgen over hebben:

 1. Geluid van de windturbines.
 2. Slagschaduw van de windturbines.
 3. Het zicht op de windturbines, met name de lampen op de windturbines.
 4. De veiligheid als er een ongeluk gebeurt met een windturbine.
 5. De waardedaling van woningen door de komst van windturbines.

Hieronder volgt per punt een korte inhoudelijke reactie van onze kant:

 1. Windplan Groen voldoet ruim aan de geluidsnormen. Deze geluidsnormen zijn ingesteld om onaanvaardbare hinder bij omwonenden te voorkomen. Er geldt geen minimale afstand tussen woningen en windturbines, maar uit de praktijk blijkt dat vaak een afstand van circa 400 meter genoeg is om te voldoen aan de geluidsnorm. De afstand tussen de buitenste rand van Biddinghuizen en de dichtstbijzijnde windturbines is circa 800 meter. Ook voor de kernen Dronten en Ketelhaven is de afstand minimaal 800 meter.
  Bij de berekening van de hoeveelheid geluid is rekening gehouden met het zogeheten dubbeldraaien: er staan dan tijdelijk zowel bestaande als nieuwe windturbines in een gebied.
 2. Om slagschaduw tot het absolute minimum te beperken, worden er voorzieningen getroffen die ervoor zorgen dat de windturbines stilvallen als gevels van woningen in de kernen Biddinghuizen, Dronten en Ketelhaven geraakt worden door slagschaduw. De turbines staan dus vaker stil, omdat we zorgen dat er minder slagschaduw komt dan de wettelijke norm van maximaal 6 uur per jaar slagschaduw op de gevel van een woning van derden. Dit wordt opgenomen in de vergunningsregels. In het onderzoek naar slagschaduw is rekening gehouden met de geplande nieuwe windturbines, de technologie- en softwareontwikkeling voor nieuwe turbines en de consequenties van meer stilstand.
 3. Er moeten lampen op de windturbines vanwege de luchtvaartveiligheid. We zorgen dat het geen knipperende, maar vastbrandende lampen worden die bij helder weer worden gedimd. Daarnaast houden we de ontwikkelingen in de gaten: als in de toekomst wordt toegestaan om met behulp van radar- of transpondertechnologie de lampen pas aan te zetten als er een vliegtuig in de buurt van de windturbines komt, zullen we deze techniek toepassen.
 4. In de Milieueffectrapportage die bij het Rijksinpassingsplan hoort, is goed onderzocht wat de effecten van de geplande windturbines op de veiligheid zijn. Hier zijn strenge veiligheidsnormen voor en het plan voldoet daar aan, zowel voor omwonenden en voorbijgangers als voor personen die bij de bouw en later het onderhoud betrokken zijn.
 5. Windturbines kunnen effect hebben op de prijs van woningen, net zoals elke andere ruimtelijke ontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat dit effect vaak beperkt is. Inwoners kunnen altijd gebruik maken van de wettelijke planschaderegeling. Als het plan definitief is en omwonenden vinden dat hun huis minder waard is geworden, dan kunnen zij een planschadeverzoek indienen bij hun gemeente.

 

Na de bijeenkomst van 25 februari is er een eerste vervolggesprek door ons als Windkoepel Groen gehouden met de groep inwoners uit Biddinghuizen en Dorpsbelangen Biddinghuizen, waarin afspraken zijn gemaakt voor verdere opvolging – ook met de gemeente Dronten – om zo te proberen nader tot elkaar te komen. We houden contact met deze groep.