Wat is de rol van het Milieueffectrapport?

Het milieueffectrapport (MER) brengt de effecten van het windpark op de omgeving in beeld en speelt een belangrijke rol bij de besluitvorming over het windpark. Er wordt frequent naar verwezen in het inpassingsplan en de vergunningen. U kunt het MER hier vinden. Read More

Wat is een inpassingsplan?

De tracés en locaties van bijvoorbeeld hoogspanningsleidingen, gasleidingen, elektriciteitscentrales en windmolenparken zijn door de ministers van EZK en BZK als bevoegd gezag vastgelegd in een zogenaamd inpassingsplan. Het inpassingsplan maakt deel uit van het onderliggende bestemmingsplan. Het vaststellen van een inpassingsplan kan leiden tot schade voor derden: hun huis of… Read More

Welke overheid is nu verantwoordelijk voor wat?

De minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nemen het ruimtelijke besluit (inpassingsplan). De minister van Economische Zaken en Klimaat coördineert de vergunningenprocedures en is verantwoordelijk voor de afhandeling van alle aanvragen. De provincie Flevoland is bevoegd gezag voor de Wet natuurbescherming (=… Read More

Is de provincie Flevoland verantwoordelijk voor de besluitvorming over de windenergieplannen?

Nee, deels. Gezien de omvang van de vier projectgebieden ligt de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor een belangrijk deel bij de Rijksoverheid. De Elektriciteitswet bepaalt dat voor windenergieprojecten waarvan de windturbines gezamenlijk een vermogen hebben van meer dan 100 megawatt (MW), de Rijkscoördinatieregeling wordt ingezet. Dat betekent dat de rijksoverheid een inpassingsplan… Read More

Wat is de kern van de aanpak in het Regioplan?

Het gebied waarbinnen dit Regioplan Windenergie geldt, is verdeeld over vier projectgebieden. Deze gebieden vormen elk een ruimtelijke en landschappelijke eenheid, waarbinnen het organiserend vermogen aanwezig is of kan worden ontwikkeld om de nieuwbouw en de sanering in samenhang uit te voeren. Per projectgebied worden alle nieuwbouw en daaraan verbonden… Read More

Waar kan ik het Regioplan Windenergie vinden?

Het Regioplan kan worden gedownload van de website van de provincie Flevoland. Klik hier. Read More

Wat is het Regioplan Windenergie?

Het Regioplan Windenergie heeft de formele status van een provinciale en intergemeentelijke structuurvisie volgens de Wet ruimtelijke ordening (Wro). In het Regioplan presenteren de provincie Flevoland en de gemeenten Dronten, Lelystad en Zeewolde het windenergiebeleid voor het grootste deel van het grondgebied van de drie gemeenten en een klein deel… Read More

Wat is de recente geschiedenis van windenergie in Flevoland?

Ondanks het succes van de windenergie in Flevoland, besloot het provinciebestuur in 2005 om een bouwstop op windmolens af te kondigen. Het enthousiasme bij vooral agrarische ondernemers mondde uit in een wildgroei die ten koste ging van het landschap. De provincie koos in het integrale Omgevingsplan uit 2006 voor een… Read More