Wat is de procedure als een beroep wordt gedaan op planschade?

Hoofdstuk 6 Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) en de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) schrijven voor welke procedures doorlopen moeten worden bij een verzoek om tegemoetkoming in planschade. Daarbij is onder andere voorzien in een voorschotregeling en in de mogelijkheid van bezwaar en (hoger) beroep. Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro),… Read More

Dalen woningen blijvend in waarde ten gevolge van de plaatsing van windturbines?

Net als bij andere omgevingsveranderingen kan er met de komst van een windpark in sommige gevallen sprake zijn van effecten op de waarde van een woning. Uit diverse internationale studies blijken de effecten wel te verschillen. Soms is er een lagere verkoopwaarde van woningen nabij een windpark of alleen een… Read More

Moet een gemeente bij het vaststellen van de WOZ rekening houden met (plannen voor de plaatsing van) windturbines?

Sinds 2002 zijn hierover verschillende uitspraken gedaan door rechtbanken en gerechtshoven. Een gemeente moet bij het vaststellen van de WOZ analyseren of de (mogelijke) plaatsing van windturbines een waardedrukkend effect heeft. Als het geluid binnen de norm blijft en er geen sprake is van slagschaduw, dan is dit geen reden… Read More

Hoe zit het met planschade?

Veranderingen in de omgeving kunnen van invloed zijn op de waarde van de woning. Denk aan nieuwbouw of een gewijzigd bestemmingsplan of de bouw van windturbine(s). Wanneer woningeigenaren vermoeden dat de komst van windturbines tot een lagere verkoopwaarde leidt, kunnen zij een procedure voor planschade starten. Bij het bepalen van… Read More

Op welke manier heb ik inspraak bij de procedure omtrent de geplande windparken?

Het ministerie van Economische Zaken en Koninkrijksrelaties coördineert de vergunningsprocedure en zorgt voor de ter inzage legging van alle relevante besluiten omtrent de windparken. In eerste instantie zijn er ontwerpbesluiten genomen en kon iedereen door middel van een zienswijze zijn of haar mening geven over de verschillende besluiten. De verschillende… Read More

Wat zijn de verplichtingen van ontwikkelaars van windparken naar hun omgeving?

De omgeving moet worden geïnformeerd over een vergunningsprocedure, zodat bijvoorbeeld omwonenden de mogelijkheid hebben om een zienswijze in te dienen. Daarnaast heeft windbrancheorganisatie NWEA in september 2014 een gedragscode Draagvlak en participatie Windenergie op Land opgesteld. Kern van de Gedragscode is dat de omgeving in een zo vroeg mogelijk stadium… Read More