Formele start Windplan Groen

De ontwikkeling van Windplan Groen heeft een formele start gemaakt onder de Rijkscoördinatieregeling (RCR). Vanwege de omvang valt Windplan Groen onder de RCR. Dit betekent dat er een (rijks)inpassingsplan wordt opgesteld. Dit wordt gezamenlijk vastgesteld door de minister van Economische Zaken en de minister van Infrastructuur & Milieu.

De RCR omvat daarnaast ook dat de procedures voor alle overige voor realisatie van het project benodigde besluiten (vergunningen en dergelijke) worden gecoördineerd door de minister van Economische Zaken.

Ook betekent dit dat gestart wordt met de voorbereidingen voor de m.e.r.-procedure. Het doel hiervan is de effecten van dit project op het milieu in beeld te krijgen ten behoeve van de besluitvorming. Deze procedure bestaat uit een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en een milieueffectrapportage. Als eerste concrete stap wordt in het najaar van 2017 de NRD ter inzage gelegd. Deze beantwoordt de vraag: welke milieueffecten worden er onderzocht en hoe gedetailleerd?
Meer informatie over de ter inzage legging van deze notitie wordt te zijner tijd bekend gemaakt.