FAQ

Participatie algemeen

Wat zijn de participatiemogelijkheden bij Windplan Groen?

 

Er zijn twee vormen van participatie: in het proces en financieel.

Proces
Inwoners en andere stakeholders in of betrokken bij het projectgebied van Windplan Groen kunnen bij de totstandkoming van het plan betrokken zijn. Zij worden actief geïnformeerd via de website www.windplangroen.nl en via de nieuwsbrief.
Verder wordt het actief gemeld als er officiële stukken ter inzage worden gelegd, zoals bijvoorbeeld het concept van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, het Milieueffectrapport met Voorkeursalternatief en inpassingsplan.
U kunt via info@windplangroen.nl altijd vragen stellen aan Windkoepel Groen, opmerkingen maken of suggesties doen. Aan het nemen van formele besluiten door de betrokken overheden zijn wettelijke inzage- en reactietermijnen gekoppeld. Inwoners en andere stakeholders kunnen zo de informatie tot zich nemen en hier hun reactie op geven.

Financieel
Er zijn verschillende vormen van financiële participatie bij Windplan Groen:

  1. Inwoners en ondernemers van het buitengebied van projectgebied Groen kunnen in de ontwikkelfase risicodragend financieel participeren (via vereniging Windshare).
  2. Inwoners en ondernemers van de kernen kunnen later in de exploitatiefase van Windplan Groen financieel participeren. Dit wordt nog nader uitgewerkt.

 

Gebiedsgebonden bijdrage

Om tegemoet te komen aan de gevolgen van het nieuwe windpark, zijn er zogeheten gebiedsgebonden bijdragen vastgesteld die een bijdrage kunnen leveren aan aantoonbare kwaliteitsverbetering van de omgeving. In de praktijk betekent dit dat de windparken een financiële bijdrage leveren aan fysiek maatschappelijke voorzieningen die bijdragen aan de ontwikkeling van bijvoorbeeld natuur, recreatie of cultuur. Veelal zal dit maatwerk zijn dat tot stand komt na overleg tussen de initiatiefnemers, de gemeente en de omgeving.
De hoogte van de gebiedsgebonden (jaarlijkse) bijdrage is initieel vastgesteld op €1.050 per MW opgesteld vermogen. Zolang het geen invloed heeft op de totale bijdrage kunnen initiatiefnemers en gemeente er ook voor kiezen om de bijdrage variabel te maken. Bijvoorbeeld op basis van de jaarlijks werkelijk geproduceerde hoeveelheid energie.

Over de wijze waarop deze gelden worden beheerd, zullen partijen met elkaar afspraken maken waarin zowel voor toekenning als voor toezicht duidelijke kaders zijn benoemd.