FAQ

Gezondheid en veiligheid

Hebben windparken effect op de gezondheid?

Uit wetenschappelijk onderzoek door erkende nationale en internationale gezondheidsinstituten en universiteiten blijkt dat er geen rechtstreeks verband is tussen windmolens en gezondheidseffecten voor omwonenden. Dat zijn onderzoeken die zijn uitgevoerd door het RIVM, de GGD, het StAB (adviesorgaan van de Nederlandse Raad van State) en meerdere federale gezondheidsinstanties in Canada, Denemarken en Australië.

Sommige mensen ervaren hinder (zoals irritatie, boosheid en onbehagen) als zij het gevoel hebben dat hun omgevings- of levenskwaliteit verslechtert door de plaatsing van windturbines, waardoor gezondheidsklachten kunnen ontstaan. Om de invloed van windturbines op de slaap te kunnen beoordelen, zijn onvoldoende gegevens beschikbaar om conclusies te kunnen trekken. Ook blijkt dat mensen bij gelijke geluidsniveaus meer hinder ondervinden als zij vanuit huis een windturbine kunnen zien. En dat mensen met een economisch belang bij de windturbines minder hinder rapporteren.

Als iemand vaak geluidsoverlast ervaart, kan dat leiden tot irritatie, stress, boosheid en een gevoel van onbehagen. Op de lange termijn is stress niet gezond. Daarom heeft de overheid normen opgesteld die bepalen hoeveel geluid en slagschaduw windmolens op woningen in de omgeving mogen veroorzaken. Deze normen zijn ingesteld om onaanvaardbare hinder te voorkomen en zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar de hinderbeleving van windmolengeluid. Daaruit blijkt dat de overgrote meerderheid van de mensen die worden blootgesteld aan het geluid dat een windmolen maximaal mag veroorzaken op een woning geen hinder ervaart.

Bron: RIVM, 2013

Laagfrequent geluid
Windmolens produceren in zeer beperkte mate laagfrequent geluid en trillingen. Er is geen Nederlandse wettelijke norm voor specifiek laagfrequent geluid van windmolens, omdat laagfrequent geluid wordt meegewogen in de wettelijke norm van Lden 47 dB. Het RIVM heeft geconcludeerd dat geen aparte beoordeling nodig is bovenop de huidige geluidsnorm. Bovendien is er geen wetenschappelijk bewijs dat het laagfrequente deel van het geluid van windmolens een effect heeft op de gezondheid van omwonenden.
Op grond van ervaringen blijkt dat fundaties van windmolens  geen hinderlijke trillingen doorgeven aan de ondergrond en de omgeving. Trillingen zijn op een afstand van enkele tientallen meters tot de windmolens al niet meer meetbaar. Deze trillingen kunnen niet worden opgemerkt voor mensen.

In de Milieueffectrapportage (MER) van Windplan Groen wordt ook rekening gehouden met gezondheid in relatie tot windmolens. De MER is ter inzage gelegd en dus voor iedereen te lezen, klik daarvoor hier.

Voor een artikel met meer informatie over windturbines en (vermeende) gezondheidseffecten, klik hier.

Hoe zit het met de straling van windturbines?

Windturbines veroorzaken geen nadelen voor de volksgezondheid door elektromagnetische velden. Het elektromagnetisch proces dat zich in een turbine afspeelt, is precies hetzelfde als in ieder elektrisch apparaat.
Het wetenschappelijke standpunt is dat windturbines geen schadelijke elektromagnetische straling uitzenden. Wel is er veel onderzoek gedaan naar de elektromagnetische straling van onder andere elektriciteitscentrales en hoogspanningsleidingen. Ook hiervan is nooit aangetoond dat ze enig effect hebben op de gezondheid.

Veroorzaken windturbines gezondheidsklachten i.v.m. fijnstof?

Er wordt beweerd dat de turbulentie, die de wieken van windturbines veroorzaken, fijnstof doet opwaaien en langer in de lucht houdt. Hiervoor ontbreekt echter het wetenschappelijke bewijs. Feit blijft dat schone energie zoals windenergie minder vervuilend is dan fossiele brandstoffen.

Hoe waarborgen jullie de veiligheid?

Elke type windturbine moet een certificaat hebben waaruit blijkt dat voldaan wordt aan de internationale ontwerpnorm voor windturbines. Deze IEC 61400-1 norm gaat onder andere over de veiligheid van een windturbine. Onderdeel van de norm betreft het beoordelen of een windturbine bestand is tegen extreme weersomstandigheden (hoge windsnelheden, windstoten). Veiligheid speelt een belangrijke rol in de gehele ontwikkeling, bouw en beheer van een windturbine.

Hoe zit het met ijsvorming op de bladen, dat valt er toch af als ze draaien?

Door vernieuwde sensor techniek is ijs aangroei door draaiende windturbines te voorkomen, het sporadisch aangroeien door ijsregen uiteraard niet. Met de huidige ervaring is het risico te minimaliseren dat er geen ongecontroleerde ijs val plaats vindt. In bijzondere omstandigheden kunnen windturbines worden voorzien van een speciale sensor, waardoor de windturbine stilgezet wordt bij ijsvorming.