FAQ

Gezondheid en veiligheid

Hebben windparken effect op de gezondheid?

Voor directe effecten van windturbines op de gezondheid is geen bewijs, blijkt uit onderzoek. Sommige mensen ervaren hinder (zoals irritatie, boosheid en onbehagen) als zij het gevoel hebben dat hun omgevings- of levenskwaliteit verslechtert door de plaatsing van windturbines, waardoor gezondheidsklachten kunnen ontstaan. Om de invloed van windturbines op de slaap te kunnen beoordelen, zijn nog onvoldoende gegevens beschikbaar om conclusies te kunnen trekken. Ook blijkt dat mensen bij gelijke geluidsniveaus meer hinder ondervinden als zij vanuit huis een windturbine kunnen zien. En dat mensen met een economisch belang bij de windturbines minder hinder rapporteren.

Bron: RIVM, 2013

Hoe zit het met de straling van windturbines?

Windturbines veroorzaken geen nadelen voor de volksgezondheid door elektromagnetische velden. Het elektromagnetisch proces dat zich in een turbine afspeelt, is precies hetzelfde als in ieder elektrisch apparaat.
Het wetenschappelijke standpunt is dat windturbines geen schadelijke elektromagnetische straling uitzenden. Wel is er veel onderzoek gedaan naar de elektromagnetische straling van onder andere elektriciteitscentrales en hoogspanningsleidingen. Ook hiervan is nooit aangetoond dat ze enig effect hebben op de gezondheid.

Veroorzaken windturbines gezondheidsklachten i.v.m. fijnstof?

Er wordt beweerd dat de turbulentie, die de wieken van windturbines veroorzaken, fijnstof doet opwaaien en langer in de lucht houdt. Hiervoor ontbreekt echter het wetenschappelijke bewijs. Feit blijft dat schone energie zoals windenergie minder vervuilend is dan fossiele brandstoffen.

Hoe waarborgen jullie de veiligheid?

Elke type windturbine moet een certificaat hebben waaruit blijkt dat voldaan wordt aan de internationale ontwerpnorm voor windturbines. Deze IEC 61400-1 norm gaat onder andere over de veiligheid van een windturbine. Onderdeel van de norm betreft het beoordelen of een windturbine bestand is tegen extreme weersomstandigheden (hoge windsnelheden, windstoten). Veiligheid speelt een belangrijke rol in de gehele ontwikkeling, bouw en beheer van een windturbine.

Hoe zit het met ijsvorming op de bladen, dat valt er toch af als ze draaien?

Door vernieuwde sensor techniek is ijs aangroei door draaiende windturbines te voorkomen, het sporadisch aangroeien door ijsregen uiteraard niet. Met de huidige ervaring is het risico te minimaliseren dat er geen ongecontroleerde ijs val plaats vindt. In bijzondere omstandigheden kunnen windturbines worden voorzien van een speciale sensor, waardoor de windturbine stilgezet wordt bij ijsvorming.