FAQ

Geluid slagschaduw verlichting en landschappelijk effect

Wat hoor je van de windturbines?

Windturbines produceren geluid door het ronddraaien van de wieken. Dichtbij een windturbine hoor je het zoeven van de wiektippen door de lucht. Bij meer wind bewegen de rotorbladen sneller en maakt de windturbine meer geluid. Het is vaak zo dat bij hardere wind het omgevingsgeluid – ruisen van de wind om het huis, bladeren in bomen – dusdanig hard is dat dit het geluid van een windturbine overstemt. Als het zacht waait, draait de windturbine zachtjes of staat deze stil en maakt daardoor geen of weinig geluid. De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van de beperking van geluidhinder door windturbines. Dit is bereikt door betere geluidsisolatie, verlaging van het toerental en een verbeterd ontwerp van de rotorbladen.

Het toegestane gemiddelde geluidsniveau op een woning komt in de praktijk neer op 41 tot 42 dB(A). Dit wordt wettelijk geregeld via het Activiteitenbesluit.
Ter vergelijk: gespreksniveau 60 dB(A), drukke verkeersweg op 10 m afstand 80 dB(A), opstijgend vliegtuig op 200 m hoogte 100 dB(A) en drilboor op 1 m afstand 110 dB(A).

Grotere windturbines maken niet meer geluid dan kleinere. De trend is juist dat de grotere windturbines stiller worden. Fabrikanten van windturbines blijven zoeken naar manieren om het geluid van de windturbines te verlagen.
Daarnaast blijft de geluidsnorm hetzelfde, ongeacht het aantal of formaat van de windturbines: de geluidsbelasting op de gevel van woningen van derden mag niet meer dan Lden 47 dB zijn. Daaraan moeten de windturbines voldoen.
Grotere windturbines zijn mogelijk wel vaker te horen. Zij vangen namelijk eerder en meer wind doordat de wieken langer zijn en deze zich hoger in de lucht bevinden. Daardoor draaien zij eerder ook bij lagere windsnelheden dan kleinere windturbines. Maar daarmee wordt rekening gehouden in de berekeningen voor de geluidsnorm.

Meer hierover kunt u ook lezen op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Hoe zit het met laagfrequent geluid?

Windturbines produceren zowel laag-, midden- als hoogfrequent geluid. Alle geluidsfrequenties worden meegewogen in de Nederlandse geluidwetgeving die ook windturbine geluid reguleert. Bekende veroorzakers van laagfrequent geluid zijn wegverkeer, luchtverkeer, scheepvaart, industrie en bedrijven. Windturbines produceren, zeker in vergelijking met deze bronnen, weinig laagfrequent geluid en er zijn geen wetenschappelijke bewijzen die een verband aantonen tussen het laagfrequent geluid van windturbines en (vermeende) gezondheidseffecten. Meer hierover kunt u ook hier lezen.

Waarom bouwen we in Nederland op 400 tot 500 m afstand van woningen?

Er is in Nederland geen wettelijk minimum voor afstanden tussen huizen en windturbines. De te hanteren afstand tussen een windturbine en de dichtstbijzijnde woning verschilt per locatie en volgt met name uit de geluid en slagschaduwwetgeving. Het toegestane gemiddelde geluidsniveau op een woning komt in de praktijk neer op 41 tot 42 dB(A) en veelal op een afstand van circa 400 meter. Maar deze afstand van 400 meter is slechts een vuistregel, en geen wettelijke verplichting of norm. Uit het geluidsonderzoek dat bij elk initiatief voor windmolens wordt gedaan, blijkt welke afstand nodig is om aan de geluidsnorm te voldoen. Dan kan ook blijken dat de afstand tot een woning minder dan 400 meter kan zijn. Dat hangt af van de lokale omstandigheden en bijvoorbeeld welke type windmolen er wordt gebouwd: het ene type kan stiller zijn dan het andere type windmolen. Het geluidsniveau dat bij woningen van derden rondom een windmolen mag worden geproduceerd, wordt wettelijk geregeld via het Activiteitenbesluit.

Hoeveel ruimte moet er tussen windturbines op land zitten?

Windturbines van 3,5 MW worden ongeveer 500 m uit elkaar gezet (4 keer de diameter van de rotor, de denkbeeldige cirkel die de wieken maken). Als windturbines dichter op elkaar gezet worden, wordt de energieopbrengst lager én neemt de aerodynamische belasting toe.

Kan slagschaduw worden voorkomen?

Het is mogelijk om een slagschaduwsensor op de windturbine te plaatsen. Deze zorgt ervoor dat, zodra de zon schijnt in een voor omwonenden ongunstige stand en er slagschaduw ontstaat, de windturbine binnen enkele minuten stil gezet wordt.

Geven windturbines lichtschittering en is dat te voorkomen?

Lichtschittering kan ontstaan doordat zonlicht op de draaiende rotorbladen schijnt. Om dit te voorkomen worden de rotorbladen van de windturbines voorzien van een anti-reflecterende coating.

Geven windturbines slagschaduw?

Windturbines kunnen slagschaduw geven. Dit is de bewegende schaduw die optreedt wanneer de zon achter de rotorbladen staat. Om overlast voor omwonenden zo beperkt mogelijk te houden is regelgeving opgesteld. Deze regelgeving zorgt ervoor dat indien er vaker dan 17 dagen per jaar en meer dan 20 minuten slagschaduw op een woning valt, deze automatisch wordt stilgezet (automatisch stilstand voorziening). In de praktijk wordt dit vaak vertaald naar dat een woning van derden maximaal zes uur per jaar mag worden geraakt door de slagschaduw, ongeacht het aantal of formaat van de windturbines.

In Windplan Groen wordt de regel opgenomen dat de slagschaduw voor de kernen Dronten, Biddinghuizen en Ketelhaven tot een minimum wordt gereduceerd, om zo dicht mogelijk bij nul uur slagschaduw per jaar te komen. Sensoren op de windturbines monitoren of de zon schijnt en zorgen er zo voor dat de windturbines worden stilgezet als de schaduw op de gevel van woningen van derden in de kernen komt.

Hoe bepalend zijn windturbines in het landschap

Windturbines zijn zichtbaar in het landschap en zijn bij helder weer van grote afstand zichtbaar. Inmiddels heeft de ervaring geleerd dat windturbines die in parallelle lijnopstellingen staan minder bezwaren oproepen dan hetzelfde aantal molens dat solitair is gebouwd en door elkaar staat. Een tweede ervaringsgegeven is dat de nieuwe generatie windturbines, die weliswaar hoger zijn toch minder bezwaren opleveren, hetgeen met name verklaard wordt doordat ze met hun grotere wieken veel rustiger draaien dan de windturbines zoals die tot enkele jaren geleden werden geplaatst. Om een indruk te geven van het toekomstige landschap met de windturbines van Windplan Groen hebben we visualisaties laten maken van de nieuwe windturbines in het landschap. Klik hier om deze te kunnen bekijken.

Hoe zit het met de lampen op de windturbines?

Windturbines met een tiphoogte van meer dan 150 meter moeten worden voorzien van obstakelverlichting. Dit is verplicht om de windturbines ook ’s nachts zichtbaar te maken voor vliegtuigen. Dat zijn witte lampen overdag en rode lampen ’s nachts. Deze rode lampen zullen ’s nachts niet knipperen. Vroeger moesten deze lampen wel knipperen, maar omwonenden gaven aan daar hinder van te ondervinden. Daarom mogen de lampen nu vastbrandend zijn en daar kiezen wij dan ook voor. Daarnaast mogen de lampen bij helder weer worden gedimd. Als het weer helder genoeg is, mogen de lampen tot 10 procent van hun gebruikelijke sterkte worden gedimd (dus een reductie van 90 procent van de lichtsterkte).

Als u meer wilt weten over de huidige regelgeving voor obstakelverlichting : klik hier

Mogelijk kan in de toekomst gebruik worden gemaakt van technologische ontwikkelingen, bijvoorbeeld een techniek waarbij obstakelverlichting alleen wordt ingeschakeld bij verminderd zicht voor vliegverkeer of in combinatie met (radar)apparatuur waarmee vliegverkeer wordt gesignaleerd. Wij volgen deze ontwikkelingen, maar vooralsnog is gebruik van deze technieken nog niet toegestaan vanwege de huidige regelgeving in Nederland.