FAQ

Compensatie

Wat zijn de verplichtingen van ontwikkelaars van windparken naar hun omgeving?

De omgeving moet worden geïnformeerd over een vergunningsprocedure, zodat bijvoorbeeld omwonenden de mogelijkheid hebben om een zienswijze in te dienen. Daarnaast heeft windbrancheorganisatie NWEA in september 2014 een gedragscode Draagvlak en participatie Windenergie op Land opgesteld. Kern van de Gedragscode is dat de omgeving in een zo vroeg mogelijk stadium bij windprojecten wordt betrokken. Specifiek voor Windplan Groen en andere windprojecten in Flevoland staan in het Regioplan Windenergie van de provincie en gemeenten meer eisen op het gebied van (financiële) participatie voor de omgeving.

Op welke manier heb ik inspraak bij de procedure omtrent de geplande windparken?

Het ministerie van Economische Zaken en Koninkrijksrelaties coördineert de vergunningsprocedure en zorgt voor de ter inzage legging van alle relevante besluiten omtrent de windparken. In eerste instantie zijn er ontwerpbesluiten genomen en kon iedereen door middel van een zienswijze zijn of haar mening geven over de verschillende besluiten. De verschillende bevoegde gezagen hebben deze zienswijzen betrokken bij hun definitieve besluitvorming. Vervolgens konden indieners van zienswijzen nog beroepen indienen bij de Raad van State die uiteindelijk het laatste woord heeft. Momenteel is Windplan Groen in afwachting van de uitkomst van de procedure bij de Raad van State. Alle formele stukken worden gepubliceerd op de website van Bureau Energieprojecten, klik daarvoor hier.

Verder is de omgeving op de hoogte gehouden middels informatieavonden, excursies, de website en nieuwsbrieven en hebben er veel gesprekken plaatsgevonden met geïnteresseerden en belanghebbenden. En dit kan nog steeds. Iedereen met vragen, opmerkingen of suggesties kan altijd contact opnemen met Windkoepel Groen via info@windplangroen.nl. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan hier.

Hoe zit het met planschade?

Veranderingen in de omgeving kunnen van invloed zijn op de waarde van de woning. Denk aan nieuwbouw of een gewijzigd bestemmingsplan of de bouw van windturbine(s). Wanneer woningeigenaren vermoeden dat de komst van windturbines tot een lagere verkoopwaarde leidt, kunnen zij een procedure voor planschade starten. Bij het bepalen van planschade vergelijkt men de situaties voor en na de wijziging van het inpassingsplan. Daarbij wordt het verschil tussen de maximale bouw- en gebruiksmogelijkheden in de oude en nieuwe situatie berekend.

Een aanvraag om een tegemoetkoming in planschade moet worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente waar de schade wordt geleden (dus inwoners van de gemeente Dronten dienen dit in bij de gemeente Dronten). De gemeente stuurt vervolgens de aanvraag door naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland die de behandeling overneemt.

Moet een gemeente bij het vaststellen van de WOZ rekening houden met (plannen voor de plaatsing van) windturbines?

Sinds 2002 zijn hierover verschillende uitspraken gedaan door rechtbanken en gerechtshoven. Een gemeente moet bij het vaststellen van de WOZ analyseren of de (mogelijke) plaatsing van windturbines een waardedrukkend effect heeft. Als het geluid binnen de norm blijft en er geen sprake is van slagschaduw, dan is dit geen reden voor een verlaging van de WOZ. Ook moet de gemeente analyseren of er sprake is van visuele hinder en of dit reden is voor verlaging van de WOZ. Dit kan aan de hand van de waarde van vergelijkbare woningen, waarbij ook een windturbine in de nabije omgeving staat. Kortom: Een gemeente moet haar WOZ-taxatie voor woningen in de buurt van (nog te plaatsen) windturbines goed onderbouwen.

Dalen woningen blijvend in waarde ten gevolge van de plaatsing van windturbines?

Net als bij andere omgevingsveranderingen kan er met de komst van een windpark in sommige gevallen sprake zijn van effecten op de waarde van een woning. Uit diverse internationale studies blijken de effecten wel te verschillen. Soms is er een lagere verkoopwaarde van woningen nabij een windpark of alleen een tijdelijke waardedaling zolang er protesten zijn en soms is er nauwelijks effect. Ook kan het schade zijn die behoort tot het normaal maatschappelijke risico.

Wanneer eigenaren vermoeden dat de komst van windturbines tot een lagere verkoopwaarde van hun huis leidt, kunnen zij een procedure voor planschade starten. Dit kan tot 5 jaar na het onherroepelijk worden van het inpassingsplan. Bij het bepalen van planschade vergelijkt men de situaties voor en na de wijziging van het inpassingsplan. Daarbij wordt het verschil tussen de maximale bouw- en gebruiksmogelijkheden in de oude en nieuwe situatie berekend. Een aanvraag voor een tegemoetkoming in planschade moet worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente waar de schade wordt geleden. De gemeente stuurt vervolgens de aanvraag door naar Rijksdienst voor Ondernemend Nederland die de behandeling overneemt.

Wat is de procedure als een beroep wordt gedaan op planschade?

Hoofdstuk 6 Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) en de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) schrijven voor welke procedures doorlopen moeten worden bij een verzoek om tegemoetkoming in planschade. Daarbij is onder andere voorzien in een voorschotregeling en in de mogelijkheid van bezwaar en (hoger) beroep. Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), afdeling 6.1, geeft nadere regels, waaronder het voorschrift dat een extern adviseur voor de bepaling van de hoogte van planschade wordt ingezet. De Beleidsregel advisering planschadeverzoeken energie-infrastructuurprojecten van 16 augustus 2013 regelt de aanwijzing en de werkwijze van de externe adviseur (bron).

Gedupeerden kunnen hun aanvragen voor tegemoetkoming in planschade indienen tot vijf jaar nadat het inpassingsplan onherroepelijk is geworden. Het inpassingsplan is onherroepelijk als de beroepstermijn verstreken is en er geen beroep is ingesteld of – als er wel één of meer beroepen zijn ingesteld – vanaf het moment dat de Raad van State uitspraak heeft gedaan en het inpassingsplan (of in ieder geval de rechtsgevolgen ervan) in stand heeft gehouden.