Welke overheid is nu verantwoordelijk voor wat?

  • De minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nemen het ruimtelijke besluit (inpassingsplan).
  • De minister van Economische Zaken en Klimaat coördineert de vergunningenprocedures en is verantwoordelijk voor de afhandeling van alle aanvragen.
  • De provincie Flevoland is bevoegd gezag voor de Wet natuurbescherming (= oude natuurbeschermingswet en de oude Flora- en Faunawet)
  • De gemeenten zijn bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning omvat onder meer de milieuvergunning, bouwvergunning en de gebruiksvergunning.