Wat zijn de verplichtingen van ontwikkelaars van windparken naar hun omgeving?

De omgeving moet worden geïnformeerd over een vergunningsprocedure, zodat bijvoorbeeld omwonenden de mogelijkheid hebben om een zienswijze in te dienen. Daarnaast heeft windbrancheorganisatie NWEA in september 2014 een gedragscode Draagvlak en participatie Windenergie op Land opgesteld. Kern van de Gedragscode is dat de omgeving in een zo vroeg mogelijk stadium bij windprojecten wordt betrokken. Specifiek voor Windplan Groen en andere windprojecten in Flevoland staan in het Regioplan Windenergie van de provincie en gemeenten meer eisen op het gebied van (financiële) participatie voor de omgeving.