Wat is een inpassingsplan?

De tracés en locaties van bijvoorbeeld hoogspanningsleidingen, gasleidingen, elektriciteitscentrales en windmolenparken zijn door de ministers van EZK en BZK als bevoegd gezag vastgelegd in een zogenaamd inpassingsplan. Het inpassingsplan maakt deel uit van het onderliggende bestemmingsplan.

Het vaststellen van een inpassingsplan kan leiden tot schade voor derden: hun huis of grond wordt bijvoorbeeld minder waard of er is sprake van inkomensderving of schade omdat bepaalde (andere) ontwikkelingen niet meer mogelijk zijn. Deze gevolgen vallen onder het begrip ‘planschade’.