Wat is de procedure als een beroep wordt gedaan op planschade?

Hoofdstuk 6 Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) en de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) schrijven voor welke procedures doorlopen moeten worden bij een verzoek om tegemoetkoming in planschade. Daarbij is onder andere voorzien in een voorschotregeling en in de mogelijkheid van bezwaar en (hoger) beroep. Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), afdeling 6.1, geeft nadere regels, waaronder het voorschrift dat een extern adviseur voor de bepaling van de hoogte van planschade wordt ingezet. De Beleidsregel advisering planschadeverzoeken energie-infrastructuurprojecten van 16 augustus 2013 regelt de aanwijzing en de werkwijze van de externe adviseur (bron).

Gedupeerden kunnen hun aanvragen voor tegemoetkoming in planschade indienen tot vijf jaar nadat het inpassingsplan onherroepelijk is geworden. Het inpassingsplan is onherroepelijk als de beroepstermijn verstreken is en er geen beroep is ingesteld of – als er wel één of meer beroepen zijn ingesteld – vanaf het moment dat de Raad van State uitspraak heeft gedaan en het inpassingsplan (of in ieder geval de rechtsgevolgen ervan) in stand heeft gehouden.