Is de provincie Flevoland verantwoordelijk voor de besluitvorming over de windenergieplannen?

Nee, deels. Gezien de omvang van de vier projectgebieden ligt de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor een belangrijk deel bij de Rijksoverheid. De Elektriciteitswet bepaalt dat voor windenergieprojecten waarvan de windturbines gezamenlijk een vermogen hebben van meer dan 100 megawatt (MW), de Rijkscoördinatieregeling wordt ingezet. Dat betekent dat de rijksoverheid een inpassingsplan heeft vastgesteld (vergelijkbaar met een gemeente die een bestemmingsplan vaststelt en dit is ook voor iedereen bindend) en de vergunningverlening door de verschillende overheden coördineert.

Formeel is de rijksoverheid niet gebonden aan het Regioplan van de provincie en gemeenten. Maar de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben intensief meegewerkt aan de totstandkoming van het Regioplan en de ministeries werken samen met de provincie en de gemeenten Dronten en Lelystad aan Windplan Groen. Daarom is het Regioplan een belangrijk toetsingskader geweest bij de planvorming voor Windplan Groen.