Dalen woningen blijvend in waarde ten gevolge van de plaatsing van windturbines?

Net als bij andere omgevingsveranderingen kan er met de komst van een windpark in sommige gevallen sprake zijn van effecten op de waarde van een woning. Uit diverse internationale studies blijken de effecten wel te verschillen. Soms is er een lagere verkoopwaarde van woningen nabij een windpark of alleen een tijdelijke waardedaling zolang er protesten zijn en soms is er nauwelijks effect. Ook kan het schade zijn die behoort tot het normaal maatschappelijke risico.

Wanneer eigenaren vermoeden dat de komst van windturbines tot een lagere verkoopwaarde van hun huis leidt, kunnen zij een procedure voor planschade starten. Dit kan tot 5 jaar na het onherroepelijk worden van het inpassingsplan. Bij het bepalen van planschade vergelijkt men de situaties voor en na de wijziging van het inpassingsplan. Daarbij wordt het verschil tussen de maximale bouw- en gebruiksmogelijkheden in de oude en nieuwe situatie berekend. Een aanvraag voor een tegemoetkoming in planschade moet worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente waar de schade wordt geleden. De gemeente stuurt vervolgens de aanvraag door naar Rijksdienst voor Ondernemend Nederland die de behandeling overneemt.