Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage en inloopbijeenkomsten

Van 20 oktober 2017 tot en met 30 november 2017 ligt het concept van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor Windplan Groen ter inzage. Dit document is de eerste formele stap ten behoeve van het opstellen van het inpassingsplan. Deze conceptnotitie heeft als doel betrokkenen en belanghebbenden te informeren over de inhoud en diepgang van het nog op te stellen Milieueffectrapport (MER) en hun reacties mee te kunnen nemen in de uit te voeren milieuonderzoeken.

Inloopbijeenkomsten
In de periode dat het concept van de NRD ter inzage ligt, worden inloopbijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten kunt u vragen stellen over het concept van de NRD of eventueel andere aspecten van Windplan Groen bespreken. Ook vertegenwoordigers van Windkoepel Groen zijn aanwezig op deze inloopbijeenkomsten.

De drie inloopbijeenkomsten zijn op:

  • 30 oktober 2017, Duurzaamheidswinkel, Stadhuisplein 51 in Lelystad
  • 1 november 2017, kerk- en zalencentrum De Voorhof, Akkerhof 3 in Biddinghuizen
  • 7 november 2017, zaal Open Hof, De Zuid 2 in Dronten.

Voor alle drie de bijeenkomsten geldt dat u deze tussen 19.00 en 21.00 uur kunt bezoeken. Er is geen plenair deel met presentaties of toelichtingen. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Concept van de NRD inzien
U kunt het concept van de NRD van 20 oktober 2017 tot en met 30 november 2017 inzien via de website van Bureau Energieprojecten.

De papieren versie van de notitie is in diezelfde periode tijdens de reguliere openingstijden in te zien op het stadhuis van Lelystad (Stadhuisplein 2, Lelystad) en het gemeentehuis van Dronten (De Rede 1, Dronten).

Zienswijze indienen
U kunt reageren op het concept van de NRD door een zienswijze in te dienen. Daarin kunt u laten weten wat u vindt van de notitie.

Een zienswijze kan worden ingediend in de periode van 20 oktober 2017 tot en met 30 november 2017. Dat kan via het reactieformulier op de website van Bureau Energieprojecten.

Per post kan de zienswijze worden verstuurd naar:

Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt Windplan Groen
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

Bureau Energieprojecten verzoekt een zienswijze te ondertekenen en te voorzien van het adres van de indiener van de zienswijze. Dan is het mogelijk voor Bureau Energieprojecten om een ontvangstbevestiging te sturen.

Het is ook mogelijk om tijdens de inloopbijeenkomsten een mondelinge zienswijze in te dienen. Daarvoor is tijdens de inloopbijeenkomsten een notulist aanwezig. Ook kan hiervoor op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur worden gebeld met Bureau Energieprojecten via 070 – 3798979.

Kijk voor meer informatie op de website van Bureau Energieprojecten.

NRD, MER, RCR: wat betekenen deze afkortingen?
Vanwege de omvang (meer dan 100 megawatt aan opgesteld vermogen windenergie) valt Windplan Groen onder de Rijkscoördinatieregeling (RCR). Dit betekent dat er een inpassingsplan wordt opgesteld. Dit wordt gezamenlijk vastgesteld door de minister van Economische Zaken en de minister van Infrastructuur en Milieu. Het inpassingsplan en een aantal andere besluiten die voor het project nodig zijn, worden voorbereid in één gecoördineerde procedure. De minister van Economische Zaken coördineert deze procedure.

Onderdeel van het inpassingsplan is het Milieueffectrapport (MER). Het MER brengt de milieueffecten in beeld, zoals de effecten op de leefomgevingskwaliteit (mens), gezondheid, landschap, natuur, bodem en water. Op deze wijze kan kennis over deze effecten een volwaardige rol spelen bij de besluitvorming.

Om te komen tot de MER wordt er een m.e.r.-procedure doorlopen. Deze procedure bestaat uit een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en een Milieueffectrapport. Met het ter inzage leggen van het concept van de NRD wordt nu dus de eerste formele stap in de procedure gezet op weg naar het MER en vervolgens het inpassingsplan.