Antwoord op deel zienswijzen

Zienswijzen Windplan Groen
Van 26 april tot en met 6 juni 2019 was het mogelijk om zienswijzen in te dienen op de ontwerpbesluiten voor Windplan Groen. De zienswijzen die zijn ingediend, zijn te verdelen in twee categorieën:

  1. Zienswijzen die betrekking hebben op de Omgevingsverordening Flevoland.
  2. Zienswijzen die betrekking hebben op het ontwerp-Rijksinpassingsplan en de ontwerp-vergunningen.

 

Zienswijzen Omgevingsverordening Flevoland zijn beantwoord
De zienswijzen die betrekking hebben op de Omgevingsverordening van de provincie Flevoland zijn inmiddels beantwoord door de provincie Flevoland. Deze zienswijzen gingen over de volgende onderwerpen:

  • Optimalisatie van de plaatsingszones.
  • Toevoegen van plaatsingszones.
  • Uitgestelde sanering.
  • Goedkeuring van het projectplan.

 

Gedeputeerde Staten stemmen in met projectplan Windplan Groen
De zienswijzen hebben ertoe geleid dat de toelichting op de Wijziging Omgevingsverordening Flevoland Windplan Groen op onderdelen is aangevuld. Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben vervolgens op 17 september 2019 het projectplan goedgekeurd en de Wijziging Omgevingsverordening Flevoland Windplan Groen vastgesteld.

Projectplan en Omgevingsverordening ter inzage
Vanaf 3 oktober 2019 zijn de besluiten van Gedeputeerde Staten daadwerkelijk van kracht. Vanaf die datum liggen het projectplan en de Wijziging Omgevingsverordening zes weken ter inzage. U kunt deze stukken dan vinden op de website van de provincie Flevoland onder het kopje ‘ter inzage’.
Het is niet mogelijk om in beroep te gaan tegen deze besluiten van Gedeputeerde Staten.
Als u vragen heeft over de inhoud of de procedure over deze besluiten van de provincie Flevoland, kunt u het beste contact opnemen met de provincie: telefoonnummer 0320-265518.

Zienswijzen ontwerp-Rijksinpassingsplan en ontwerp-vergunningen
Onder leiding van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) wordt een antwoord geformuleerd op de ingediende zienswijzen op het ontwerp-Rijksinpassingsplan en de ontwerp-vergunningen. We verwachten dat eind oktober de zogeheten Nota van Antwoord wordt gepubliceerd. Als er meer over bekend is, melden we dat via onze nieuwsbrief. Overigens staan alle ingediende zienswijzen al wel op de website van Bureau Energieprojecten, in de ‘Inspraak- en reactiebundel’. Op pagina 3 en 4 van dat document staat de procedure voor het beantwoorden van de zienswijzen beschreven.

In het Rijksinpassingsplan en de omgevingsvergunningen staat onder andere waar de windturbines komen, hoe groot deze maximaal worden en wat de effecten van de windturbines op de omgeving zijn.

Contact houden en excursies
Uit contacten met omwonenden weten we dat Windplan Groen bij een deel van de inwoners vragen oproept.  We spraken deze omwonenden de afgelopen jaren op inloopavonden, andere bijeenkomsten en in individuele gesprekken. Inwoners geven aan het een grote verandering van hun leefomgeving te vinden en hebben vragen over mogelijke hinder. In de ingediende zienswijzen wordt dit eveneens geuit. We hebben begrip voor deze vragen en in een volgende nieuwsbrief gaan we daar dieper op in. We willen nu vooral benadrukken dat u met uw vragen, opmerkingen of eventuele zorgen altijd contact met ons kunt opnemen. Deze nemen we serieus en daarover gaan we graag met u in gesprek.

Ook bereiden we daarom momenteel excursies naar windturbines voor. Samen kunnen we dan windturbines bekijken en ervaren, en aan de hand daarvan met elkaar in gesprek gaan. Zodra hier meer bekend over is, melden we dat onder andere via onze nieuwsbrief en onze website.