Onderzoek obstakelverlichting en plaatsen windmeetmast

Zienswijzen en Nota van Antwoord
Zoals eerder gemeld, lagen het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunningen voor Windplan Groen van 26 april tot en met 6 juni 2019 ter inzage. Er werden naar aanleiding hiervan inloopavonden gehouden en er konden zienswijzen worden ingediend op de ontwerpen. Momenteel wordt er gewerkt aan het beantwoorden van de zienswijzen. Dit gebeurt door deskundige medewerkers van de betrokken overheden onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Deze antwoorden worden gebundeld in een zogeheten Nota van Antwoord. Het is onder voorbehoud, maar de verwachting is dat deze nota in september wordt afgerond en openbaar wordt gemaakt.  Als hier meer duidelijkheid over is, melden we dat via onze nieuwsbrief en website.

Windkoepel Groen (WKG) kan bij het beantwoorden van de zienswijzen wel geraadpleegd worden door de overheden, maar stelt zelf geen antwoorden op. Inwoners spreken soms naar ons uit dat ze een zienswijze hebben ingediend en delen de inhoud daarvan met ons. We willen in dit bericht graag ingaan op enkele thema’s die zo tot ons zijn gekomen.

Planschade
De afgelopen tijd geven inwoners aan dat ze een zienswijze hebben ingediend om te zorgen dat ze later een verzoek om planschade kunnen indienen. We willen naar aanleiding daarvan graag een mogelijk misverstand uit de wereld helpen: een zienswijze indienen of bezwaar maken is niet nodig om later een verzoek om planschade te mogen indienen.

Planschade is bij wet geregeld. Een verzoek hiervoor indienen kan, nadat het Rijksinpassingsplan onherroepelijk is. Het verzoek moet worden ingediend bij de gemeente waar de nieuwe windmolens worden geplaatst. Bij Windplan Groen is dat de gemeente Dronten. Het verzoek wordt dan beoordeeld aan de hand van de richtlijnen die hiervoor gelden. Hierbij is het dus niet van belang of de indiener een zienswijze of bezwaar heeft ingediend. Mocht u meer informatie willen over planschade, dan kunt u contact opnemen met ons of met de gemeente.

Onderzoek naar beperken hinder obstakelverlichting
Vanwege de eisen op het gebied van luchtvaartveiligheid moeten de windturbines van Windplan Groen – en alle andere windturbines in Nederland met een tiphoogte van meer dan 150 meter – obstakelverlichting hebben: lampen op de gondel en mast die zorgen dat de windturbines zichtbaar zijn voor piloten (zie deze foto: obstakelverlichting op een windturbine). Omwonenden van Windplan Groen, maar ook van de andere grote windparken in Flevoland (Windpark Zeewolde en Windplan Blauw) hebben kenbaar gemaakt zorgen te hebben over deze lampen. Zij vrezen hinder hiervan, vooral ’s nachts als de rode lampen knipperen. Daarom laten de provincie Flevoland, Windkoepel Groen, Windpark Zeewolde en Windplan Blauw gezamenlijk een onderzoek doen naar het verminderen van de hinder door deze obstakelverlichting.

Het onderzoek moet vooral in beeld brengen welke opties er zijn en of deze bijdragen aan het verminderen van de hinder. Een maatregel die wordt onderzocht, is aanpassen van de regels waardoor minder windturbines lampen hoeven te hebben en per windturbine minder lampen zijn toegestaan. Een andere optie kan naderingsdetectie zijn: de lampen gaan pas aan als er een vliegtuig in aantocht is. Verder is de wens dat het onderzoek nieuwe opties in beeld brengt. Ook op landelijk niveau worden onderzoeken en tests gedaan.

We kunnen niet nu reeds toezeggen dat er extra maatregelen worden getroffen, omdat dit afhankelijk is van de technische, financiële en juridische haalbaarheid. Het onderzoek moet dat uitwijzen. Wel willen de provincie en initiatiefnemers voor windturbines in Flevoland de signalen uit de omgeving serieus oppakken en daarom wordt dit onderzoek uitgevoerd.

Windplan Groen neemt in elk geval de maatregelen die momenteel zijn toegestaan om de lichthinder zoveel mogelijk te beperken. Dat betekent dat de lampen op de windturbines ’s nachts vastbrandend worden en dus niet knipperen. Ook worden de lampen bij helder weer gedimd.

Omwonendenvergoeding
Verder gaven omwonenden de laatste tijd aan dat ze een zienswijze hebben ingediend, omdat ze het niet eens zijn met de vergoeding die Windkoepel Groen beschikbaar stelt aan direct omwonenden van de nieuwe windturbines. Deze vergoeding staat los van de ruimtelijke procedure en ruimtelijke kaders die worden beschreven in het Rijksinpassingsplan en de omgevingsvergunningen. De vergoeding is een privaat initiatief van Windkoepel Groen richting omwonenden, het is geen formeel onderdeel van het plan en valt buiten de reikwijdte van de overheden. Wel zijn wij als WKG bereid om hierover het gesprek aan te gaan met omwonenden. Mocht daar behoefte aan zijn, dan kunt u contact met ons opnemen via info@windplangroen.nl

Netaansluiting
In de media verschijnen de laatste tijd berichten dat er momenteel niet genoeg capaciteit is op het elektriciteitsnetwerk om windturbines of zonneparken op aan te sluiten. Dit heeft geen invloed op Windplan Groen, omdat wij als WKG al geruime tijd geleden in overleg zijn gegaan met de netbeheerder hierover. Dit heeft ertoe geleid dat we samen met de netbeheerder eraan werken dat de windturbines over enkele jaren op het net kunnen. Dat betekent naar alle waarschijnlijkheid wel dat er aanpassingen aan het elektriciteitsnet nodig zijn om te zorgen dat er voldoende capaciteit is. Die aanpassingen worden momenteel voorbereid.

Windmeetmast en LIDAR’s meten windaanbod
Het is gebruikelijk dat voorafgaand aan het plaatsen van windturbines het meerjarig windaanbod in beeld wordt gebracht. Op basis van deze gegevens worden nauwkeurige opbrengstberekeningen gemaakt voor de nieuwe windturbines. We plaatsen daarom binnenkort een windmeetmast. Dit is een mast van circa 160 meter hoog die de wind meet op die hoogte. Dat komt nagenoeg overeen met de maximale ashoogte die windturbines in Windplan Groen mogen hebben.

Deze rood-wit gekleurde mast wordt geplaatst op een akker ter hoogte van het adres Hondweg 20 in Dronten, nabij de Hoge Vaart. De windmeetmast blijft naar verwachting twee jaar staan. De huidige planning is dat de mast eind augustus 2019 wordt geplaatst en vanaf september 2019 operationeel is. Nadat de metingen zijn afgerond, wordt de mast weer afgebroken.

Een soortgelijke mast van 160 meter hoog staat reeds langs de A6, tussen de Ketelbrug en Lelystad (zie deze foto). Deze is geplaatst ten behoeve van Windplan Blauw.

Vanwege de hoogte van de mast moet er uit het oogpunt van luchtvaartveiligheid obstakelverlichting worden bevestigd. Overdag knipperen er twee witte lampen op de mast: één halverwege en één bovenop de mast. ’s Nachts branden er vier rode lampen die verdeeld over de mast worden geplaatst, maar deze knipperen niet.

De onderdelen van de mast worden met twee vrachtwagens van reguliere afmetingen naar de locatie gebracht en daar wordt de windmeetmast opgebouwd.

Verder zijn op andere plekken in het gebied twee zogeheten LIDAR’s geplaatst. Een LIDAR bepaalt met behulp van een laser de afstand tot een object of oppervlak. Om de windsnelheid te meten, kijkt de LIDAR – een apparaat met de afmetingen vergelijkbaar met een tafelmodel koelkast (zie deze foto) – naar de beweging van (stof)deeltjes in de lucht. Het apparaat zendt een lasersignaal uit en dat signaal wordt door de (stof)deeltjes in de lucht gereflecteerd. Dat gereflecteerde signaal wordt weer opgevangen door het apparaat. Hierdoor wordt informatie (richting en snelheid) van de (stof)deeltjes verzameld en daarmee wordt het windaanbod vastgesteld.

De apparaten zijn ter bescherming in een standaard zeecontainer geplaatst. Ook deze LIDAR’s blijven circa twee jaar in het gebied staan. De winddata van de windmeetmast en LIDAR’s samen zorgen voor een betrouwbaar beeld van het meerjarig windaanbod en daarmee van een betrouwbare inschatting van de meerjarige prognose van de opbrengst van de nieuwe windturbines.